توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ ( اوُقوًو غوُللانماسئ )

ب. وييسوُو

آراپ خاتا گچيردی: عبدالقهار صوفی راد
تأزه غالقئنئشلار اييامئندا ائلئم-بيليمی اؤسدوٌرمکليگه، مدني ميراسئمئزئ اؤورنمکليگه آيراتئن اوٌنس بريليأر. اؤز اسرلري بيلن دوٌنيأ مدنييتينينگ اؤسوٌشينه اؤنجيلي غوُشانت غوُشان آتا-بابالارئمئزئنگ تارئخئنگ غاتلارئندا غالان ادبي ميراسئنئنگ ديل آيراتئنلئقلارئنئ، يوٌزه چئقاران اؤزگريشلريني اؤورنمکليگه باغئشلانان بوً کيتاپ يوًردوًمئزئنگ يوُقارئ خم يؤريته اوُرتا مکدپلرينينگ تالئپلارئنا، توٌرکمن ديلي وادبييات موًغاللئملارئنا، شيله خم سؤز سوًنغاتئنئنگ کؤپ سانلئ موًشتاقلارئنا نييتلنيليأر.
گيريش
توٌرکمن خالقئنئنگ انچمه آلئملارئ، شاخئرلارئ اوًزاق آسئرلارئنگ دوُوامئندا اؤز کيتاپلارئ، ائلمئ و آجايئپ چپر اسرلري بيلن توٌرکمنينگ آدئنئ شؤخراتلاندئردئ. اوُلار ائلمئ و چپر دؤرديجيليگي بيلن دوٌنيأ مدنييتينينگ اؤسوٌشينه اؤنجِيلي غوُشانت غوُشدوًلار.

1 ـ “توٌرکمن ديلينينگ تارئخئندا” اؤورنيليأن مسله لر

توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ خاقداقئ ايلکينجي ماغلوًماتلار اوُرتا مکدپلرده برليپ باشلانيار. موًغاللئمچئلئق مکدپلرينينگ توٌرکمن ديليندن اوُقوًو کيتاپلارئندا ديليميزينگ تارئخئ بارادا يؤريته بؤلوٌم بريليأر. توٌرکمنيستانئنگ يوُقارئ اوُقوًو مکدپلرينينگ فيلوُلوُگييا فاکوًلتت لرينده بوُلسا “توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ” آيراتئن درس خؤکموٌنده گچيليأر.

“توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ” گيريشدن وايکي بؤلوٌمدن ائبارات.

“گيريش” بؤلوٌمينده خايسئ مِسِله لرينگ اؤورنيليأنديگي، ديليميزينگ تارئخئ اوٌچين ماتريال بريأن چشمه لر، اوًلانئليان درنگو اوًسوًللارئ، انه ديليميزينگ تارئخئنئنگ اؤورنيليش ياغدايئ خاقدا ماغلوًمات بريليأر.
“توٌرکمن ديلي” دييِنيميزده توٌرکمنلرينگ اؤزارا دوٌشوٌنيشمگينه، پيکيرآلئشماغئنا خئزمات اديأن ديل سريشده لرينينگ خممه سيني اؤز ايچينه آليار. بيز بير زات سوُراساق-دا، سوُراغا جوُغاپ برنيميزده خم اؤز اوُي-پيکيرلريميزي سؤزلم گؤرنوٌشينده آيديارئس. سؤزلملر سؤز دوٌزوٌملريندن، سؤز دوٌزوٌملري اؤزارا باغلانئشان سؤزلردن، سؤزلر موُرفمالاردان، موُرفمالار فوُنمالاردان دوٌزوٌليأرلر. شوً ديل بيرليکلرينينگ خممه سي بيرليکده توٌرکمن ديلي دييِن دوٌشوٌنجأني خاسئل اديأر. شوُنگا گؤرأ “توٌرکمن ديلينينگ تارئخئنئنگ” ايکينجي بؤلوٌمينده شوُل ديل بيرليکلرينينگ اؤسوٌش، اؤزگريش تارئخئ اؤورنيليأر. توٌرکمن ديلينينگ فوُنمالارئندا، سؤزلرينده، سؤزلوٌک دوٌزوٌمينده، سؤز توُپارلارئندا، اوُلارئنگ سؤز ياسايجئ و سؤز اوٌيتگديجي غوُشوًلمالارئندا، سؤز دوٌزوٌملرينده و سؤزلملرده يوٌزه چئقان اؤزگريشلرينگ، اوُلارداقئ کؤنه خم-ده تأزه خادئسالارئنگ تارئخئ اؤسوٌشده ائزارلانئلياندئغئ اوٌچين کيتابئنگ بوً بؤلوٌمي “ توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ گرامماتيکاسئ”آتلاندئرئليار.
توٌرکمن خالقئنئنگ اؤز تارئخئ يالئ اوُنوًنگ ديلينينگ خم اؤرأن غادئمئ و باي تارئخئ بار. اوُل توٌرکمن خالقئ دؤرألي بأري اؤزوٌنينگ باش خئزماتئنئ ايکي گؤرنوٌشده: سؤزله ييش ديلي، خم-ده يازوًو ديلي گؤرنوٌشلرينده يرينه يتيريپ گليأر. اوُل اينگ غادئمئ توٌرکي ديللردن بيري خاساپلانئليار. آغئزدان-آغزا گچيپ بيزينگ گوٌنلريميزه گليپ يتن “اوُغوًزناما”، “غوُرقوًت آتا”، “گؤر اوُغلئ” يالئ اپوُسلارئمئز، اوُنلارچا دسسانلارئمئز، موٌنگلرچه آتالار سؤزي-ناقئللارئمئز، نوًسغالئق يازوًو ادبيياتئمئز خم موًنئ دوُلئ تاسسئقلايار.
توٌرکمن ديلينينگ يازوًو گؤرنوٌشينينگ سؤزله ييش ديلينه مئناسئبتي خممه دؤووٌرلرده بير منگزش دأل. دوٌرلي دؤووٌرلرده يازئلان ادبيياتلار ستيل تايدان-دا، نوُرما تايدان-دا تاپاووًتلانيارلار. بوً مسله لر کيتابئنگ “توٌرکمن ادبي ديلينينگ تارئخئ” آتلاندئرئلان اوٌچوٌنجي بؤلوٌمينده اؤورنيليأر.
اوُندا توٌرکمن ديلينينگ يازوًو گؤرنوٌشينينگ کمالا گليش و کأميللشيش تارئخئ، دوٌرلي دؤووٌرلرده اوُنوًنگ ستيللرينده خم-ده نوُرمالارئندا يوٌزه چئقان اؤزگريشلر ائزارلانئليار، دوٌرلي دؤووٌرلره دگيشلي يازوًو يادئگأرليکلرينينگ ديل آيراتئنلئقلارئ دنگشديريليپ، ادبي نوُرمالاردا خايسئ دؤووٌرده نأخيلي اؤزگريشلرينگ يوٌزه چئقاندئغئ و اوُلارئنگ سبأپلري آنئقلانئليار، ادبي ديليميزينگ اؤسوٌشيندأکي اساسئ مِييللر کسگيتلنيليأر.

2. ديل بيرليکلرينينگ اؤسوٌش-اؤزگريش تارئخئنئ آنئقلاماق اوٌچين

ماغلوًمات بريأن چشمه لر
ديل بيرليکلرينينگ اؤتن آسئرلارداقئ ياغدايئنئ آنئقلاماقدا تارئخئ گرامماتيکا اوٌچين، اساسان، شوً آشاقداقئلار ماغلوًمات بريأن مؤخوٌم چشمه لر بوُلوًپ خئزمات اديأرلر:
1.
يازوًو يادئگأرليکلري;
2.
خالق دؤرديجيليگي;
3.
شيوه لر;
4.
بيلکي توٌرکي ديللر;
5.
کؤمکچي چشمه لر:باشغا ديللردن گچن سؤزلر، توُپوُنيملر،آنتروُپوُنيملر..

يازوًو يادئگأرليکلري

يازوًوآدامزادئنگ اوُيلاپ تاپان اينگ آجايئپ زاتلارئنئنگ بيري.يازوًوئنگ کؤمگي بيلن آتا-بابالارئمئزئنگ پأخيم-پايخاسلارئندان پيدالانيارئس، يازوًو آدامزات پايخاسئنئنگ توُپلانماغئنا، نسيلدن-نسله گچمگينه موٌمکينچيليک بريأر.

XVييي آسئر نوًسغاوئ شاخئرلارئمئز آندالئبئنگ، شيدايئنئنگ اسرلرينده اوُغوًز خان دؤوروٌندأکي غادئمئ اليپبيييميز خاقدا غئمماتلئ ماغلوًماتلار بار:

ياشئنگ اوٌچ موٌنگدن آشئپ، تؤرتگه ميندي،

بوً ياشدا چکمدينگ رنجي-ئزانئ.

اوُغوًز اوُولاتئندان آيرئلدئنگ ايندي

کي بيزلرگه قوُيوًپ ماتام-غازانئ.

سني آسمان آژدارخاسئ يوًووًتدئ،

سن آنئنگ غارنئندا توًتدوًنگ مکانئ،

جمالئنگدان جاخان کؤنگلوٌن سوُووًتدئ

من اوُلدوًم آندالئپ واسفئنگ يازانئ…(آندالئپ).

يديسيندن اوُواز چئقئپ،

اوُن سکيزين تارتار چکيپ.

اوٌچ موٌنگ ياشدا اؤمروٌنگ ياقئپ،

گچيرديک، گؤزل ييگريمي بأش

شيدايئ ديير، بار بترلر،

سنينگ اوٌچين ياس توًتارلار.

بوً واغت کم-کأس توًتارلار

ييتر سن، گؤزل ييگريمي بأش (شيدايئ).

آلئملار آتا-بابالارئمئزئنگ آزئندان 7-8اليپبييدن پيدالاناندئقلارئنئ خابار بريأرلر.يؤنه اوُل اليپبييلر-ده، شوُل اليپبييلرده يازئلان اسرلرينگ خم آغلاباسئ بيزينگ گوٌنلريميزه گليپ يتمأندير.اوُلارئنگ بير بؤلگي يل-ياغمئرئنگ تأسيرينده ييتيپ يوُق بوُلان بوُلسا، آغلاباسئ دوًشمانلار تاراپئندان يوُق اديليپدير.غادئمئ يازغئلاردان آز سانلئ غابئر داشلارئنا، شاي-سپلر، غئلئچدئر غالقانا يازئلان يازغئلار، يارلئقلار، مؤخوٌرلر ساقلانئپ غالئپدئر.
اوُلارئنگ خِر بيري اؤز دؤوروٌنينگ ميوه سي بوُلوًپ، شوُل دؤوروٌنگ ديل آيراتئنلئقلارئنئ اؤورنمک اوٌچين اينگ ائغتئبارلئ چشمه بوُلوًپ دوًريار.
توٌرکي ديللرينگ اؤسوٌشينينگ خاس ايرکي آلتاي (ب.ا.اؤنگکي Vآسئرا چنلي) و غوًن (بيزينگ اِرامئزئنگ Vآسئرئنا چنلي) دؤووٌرلرينده يازئلان يازوًو يادئگأرليکلري بيزينگ گوٌنلريميزه گليپ يتمأندير.
توٌرک قاغاناتئندا (Vي – Vييي آسئرلار( يازئلان، تاپئلان يرلري بوُيوًنچا “اوُرخوُن-ينيسي يازغئلارئ”آتلاندئرئلان داش يازغئلارئ بيزه مأليم بوُلان توٌرکي يازوًو يادئگأرليکلرينينگ اينگ غادئمئسئدئر.
قاغاناتدا اوًلئ ايش بيتيرن سرکرده لرينگ غابئر داشلارئندا ائز غالدئران بوً اليپبييي و اوُندا يازئلان يازغئلارئ آلئملار غادئمئ اوُغوًزلار بيلن باغلانئشدئريارلار.توٌرکمن ديلينينگ شوُل غادئمئ اوُغوًز تايپالارئنئنگ آراسئندا کمالا گلنديگيني نازارا آلساق، اوُلارئ شوُل واغتقئ اوُغوًز-توٌرکمن ديلينينگ ياغدايئنئ آنئقلاشدئرماقدا ائغتئبارلئ چشمه خاساپلاماق بوُلار.
Xي آسئر توٌرکمن ديلينينگ خأسييتلي آيراتئنلئقلارئنئ آنئقلاماقدا ماخمئت قاشغارلئنئنگ “ديوان لوًغات-اِت توٌرک” اسري دنگي-تايئ بوُلمادئق غئمماتلئ چشمه بوُلوًپ خئزمات اديأر.سؤزلوٌکده شوُل دؤووٌر توٌرکمنلرينينگ فوُنتيک آيراتئنلئقلارئ-دا، لکسيکي آيراتئنلئقلارئ-دا، گرامماتيک آيراتئنلئقلارئ-دا خالق آراسئندان يئغنالان ناقئللار، آتالار سؤزي، غوُشغئ بؤلکلري آرقالئ گينگيشليين گؤرکزيليپدير.(سرت: س.آخاللئ.ماخموًد قاشغارئ و توٌرکمن ديلي.آشغابات، 1958; م.ن.خئدئروُو.توٌرکمن ديلينينگ تارئخئندان ماترياللار.آشغابات، 1962، 210 س).
ماخمئت زاماخشارئنئنگ “موًقادديمات-وًلآداب”، “ال-جيبال وا-ل ميياخ”؛ آبوً خاييانئنگ “کيتاب-وًل ايدراک لي-ليسان ال-اتراک”؛ جمالددين ات-توٌرکي نينگ “کيتاب-وًل بوًلغات آل-موًشتاق في-ل-لوًغات-ي-آت-توٌرک وا-ل قئتجاق”؛اميرآلئ شير نوُوايئنئنگ “موًخاکامات-وًل لوًغاتين”؛ تالئ ايمانئ خئراوئنئنگ “بادا-ي-آل-لوًغات”اسرلرينده،آوتوُرلارئ نأبللي “ کيتاب ماجموً تارجيمان توٌرکي وا آجامي وا موًغالي”، “کيتاب آت توًخفات اوًز-زاکييتوً في-ل لوًغات آت توٌرکيي” و بِيلِکي اوُرتا آسئر سؤزلوٌکلرينده توٌرکمن ديلينينگ کؤپ آيراتئنلئقلارئ گؤرکزيليپدير.(سرت:З.Б.Мухамедова.Исследование по истории туркменского языка Xي – XيV вв.Ашхабад، 1973(.
يوًسوًپ بالاسوًغوًنلئ نئنگ “قوًتادغوً بيليک” پوُيه ماسئ، خوُجا آخمت ياساوئنئنگ خيکمتلري، خوُرزمينينگ “موًخاببتناما”، شئخ شرف خوُجانئنگ “موًين اوًل-موٌريد”، رابغوًزئنئنگ “قئسساس اوًل-انبييا”، وپايئنئنگ “روُوناق اوًل-ئسلام” اسرلري اوُرتا آسئر توٌرکمن ديلي خاقدا فاکتيک ماترياللارا باي.
بايرام خانئنگ، آبدئراخئمئنگ، يوُلغوًلئ انيسينينگ، غاراجا اوُغلانئنگ، برخوًردار توٌرکمنينگ، يوًنوًس امرأنينگ، مأخري خاتئنئنگ، نسيمينينگ، نوُوايئنئنگ، فيزوًلئنئنگ…اسرلري بوُلسا اوًزاق اوٌلکه لره دوٌشن ايلدشلريميزينگ ديل آيراتئنلئقلارئ خاقدا باي ماتريال بريأر.
XVييي – XيXآسئر توٌرکمن ديلينينگ آيراتئنلئقلارئنئ آنئقلاماق اوٌچين آندالئپ، آزادئ، ماغتئمغوًلئ، شابنده، شيدايئ، سيدي، زليلي، کمينه، موُللانپس…يالئ بييک سؤزاوًسساتلارئنئنگ اسرلرينينگ کؤپ سانلئ غوُليازمالارئ بيزينگ گوٌنلريميزه گليپ يتيپدير.
توٌرکمن ديلينينگ گچن آسئرلارداقئ ياغدايئنئ آنئقلاماق اوٌچين شوُل دؤووٌر يازوًو يادئگأرليکلرينينگ ماغلوًماتلارئندان پيدالانان واغتئمئزدا يازوًو ديلينينگ سؤزله ييش ديلينه سردنده دوًرنوًقلئ بوُلياندئغئنئ، بير واغتلار اوًلانئشدان غالان ديل بيرليکلرينينگ-ده کؤپ واغتلاپ يازوًودا ساقلانياندئغئنئ اوًنوًتمالئ دألديريس.يالنگئشمازلئق اوٌچين يازوًو يادئگأرليکلرينينگ فاقتلارئ خالق دؤرديجيليگينده و شيوه لرده ساقلانان ماغلوًماتلار بيلن دنگشديريليپ اؤورنيلمليدير.

خالق دؤرديجيليگي

توٌرکمن خالقئنئنگ اؤرأن باي خالق دؤرديجيليگي بار.آغئزدان-آغزا گچنده اپ-اسلي اؤزگريشلره سزوار بوُلان خم بوُلسا، بيزينگ گوٌنلريميزه گليپ يتن خالق دؤرديجيليگي اسرلرينده خاس غادئمئ دؤووٌرلره دگيشلي ديل ماغلوًماتلارئنا دوًش گلينيأر.ائلايتا-دا شاخئرانا اسرلرده توٌرکمن ديلينينگ تارئخئنا دگيشلي، اوُنوًنگ خاس غادئمقئ ياغدايلارئندان خابار بريأن ماغلوًماتلار اوُنگات ساقلانئپدئر.مِسِلم، خأزيرکي توٌرکمن بير سؤزوٌنينگ چکيمليسي غئسغا آيدئليار.بوً سؤزآزربايجان، ياقوًت ديللرينده خأزيرم اوًزئن چکيملي بيلن بي:يرآيدئليار.“ال الي يوًوار،ايکي ال بي:ريگيپ يوٌزي يوًوار”، “تاغان آياغئ اوٌچ بوُلار، بي:ر-بي:رينه گوٌيچ بوُلار”.“آغزئ بي:ره تانگرئ بيير” يالئ آتالار سؤزي بوً چکيمليسينينگ بير واغتلار توٌرکمن ديلينده خم اوًزئن آيدئلاندئغئندان، اوُنوًنگ سوُنگ غئسغالماغئندان خابار بريأر.

“يئل باشئ سئچغان، سئغئر، بارس، توُوشان، لوًو، يئلان،

يئلقئ، قوُي، بيجين، تاقئق،ايت، دوُنگوًز – بوُلدئ تامام” –

ساناواجئنداقئ لوًو، بيجين سؤزلري خأزيرکي توٌرکمن ديلينده اوًلانئشدان بوٌتينلِي دوٌشوٌپ غالان بوُلسا، سئچغان، قوُي، تاقئق سؤزلرينده فوُنتيک اؤزگريشلر يوٌزه چئقئپ، سئچان، غوُيوًن، توُووًق يالئ آيدئليارلار.

“ايت گلدي – غوًت گلدي”، “ايل دؤولت گلر بوُلسا، باغشئ بيلن اوُزان گلر” مئساللارئنداقئ باغت مانئسئنداقئ غوًت، آيدئجئ مانئسئنداقئ اوُزان سؤزلري خأزيرکي توٌرکمن ديلينده اوًلانئشدان غالئپدئرلار.

“اوُغلانلئ اؤيده اوُغوًرلئق ياتماز” آتالار سؤزوٌندن گؤرشوٌميز يالئ، اوُغلان سؤزوٌنينگ مانئسئ اوٌيتگأپدير، اؤنگ اوُل چاغا مانئسئنئ بيلديرن اکن.

“شاسنم – غارئپ”، “ساياتلئ-خمرا” يالئ خالق دسسانلارئمئز، “غوُرقوًت آتا”، “اوُغوًزناما”، “گؤروُغلئ” اپوُسلارئمئز ديليميزينگ تارئخئنئ اؤورنمکده تايسئز گنجي-خازئنا.يؤنه يازوًو يادئگأرليکلري بيلن دنگشديرنده خالق دؤرديجيليگي اسرلرينينگ بير يتمزچيليگي بار: اوُلاردا ساقلانان ديل فاقتلارئنئنگ آنئق واغتئنئ – خايسئ دؤوره دگيشليديگيني کسگيتلمک قئن.شوُنگا گؤرأ خالق دؤرديجيليگيندن آلنان فاقتلارئنگ خايسئ دؤوره دگيشلي ديل آيراتئنلئغئ بوُلوًپ دوًرياندئغئ يازوًو يادئگأرليکلرينينگ ماغلوًماتلارئ بيلن دنگشديريپ تاقئقلاماغئ تالاپ اديأر.شيله اديلنده اوُلار بيري-بيرينينگ اوٌستوٌني يتيريأرلر.

شيوه ماغلوًماتلارئ

غادئمئ يازوًو يادئگأرليکلري يترليک ساقلانئلمادئق ديللرينگ تارئخئنئ اؤورنمکده شيوه ماغلوًماتلارئنئنگ خم خئزماتئ اوًلوًدئر.شيوه ماغلوًماتلارئ خالقئمئزئنگ تارئخدا بِيلکي خالقلار بيلن ادن غاتناشئقلارئنئ يوٌزه چئقارماغا-دا، ديليميزينگ امله گلشينينگ و اؤسوٌشينينگ تارئخئنئ، اوُنوًنگ بِيلکي غارئنداش ديللر مئناسئبتيني آنئقلاماغا-دا ياردام اديأر.اوُلار غادئمئ يازوًو يادئگأرليکلري بيلن بير خاتاردا ديليميزينگ خاس ايرکي ياغدايلارئندان خابار بريأن اساسئ و ائنانچلئ، جانلئ چشمه بوُلوًپ دوًريار.(سرت: م.خئدئروُو.توٌرکمن ديلينينگ تارئخئندان ماترياللار.آشغابات، 1959، 1962؛ ج.آمان سارئيو.توٌرکمن ديالکتوُلوُگيياسئ.آشغابات، 1970؛ ن.نارتئيو.توٌرکمن ديالکتوُلوُگيياسئنئنگ اساسلارئ.چأرجو، 1994(.يازوًو يادئگأرليکلري کؤپلنچ ياغدايدا شوُل دؤوروٌنگ يازوًو ديلي خاقدا ماغلوًمات بريأن بوُلسا، شيوه ماغلوًماتلارئ جانلئ گپلشيکده غالان ائنامدار چشمه دير.ائلايتا-دا اوُل اوًروًغ ديلينينگ اؤسوٌپ تايپا ديلينه، تايپا ديللرينينگ اوًموًمئخالق ديلينه، اوُنوًنگ خم اؤسوٌپ ميللي ديله گچيشيني اؤورنمکده، ديلينگ اؤسوٌش، کأميللشيش تارئخئنئ ائزارلاماقدا ديلينگ تارئخئ اوٌچين تايسئز چشمه دير.
توٌرکمن خالقئنئنگ ياشان يرلريني، باشغا خالقلار بيلن ادن غاتناشئقلارئنئ، ائلايتا-دا اوُنوًنگ دوٌزوٌمينه سينگن اتنيک توُپارلارئ آيئل-سايئل اتمزدن، توٌرکمن ديلينينگ تارئخئنئ دوُلئ گؤزاؤنگوٌنه گتيرمک موٌمکين دأل.
توٌرکمن خالقئنئنگ کمالا گلمِگينده اوُغوًزلارئنگ اوًلئ روُل اوُيناندئغئ جدلسيز.خاتدا اوُرتا آسئر آلئملارئنئنگ بيرنأچِسي اوُغوًزلار بيلن توٌرکمنلرينگ آراسئنا چأک خم غوُيماندئرلار.خأزيرکي توٌرکمن ديلي اوُتوًزدان غوُوراق شيوهأني اؤزوٌنه بيرلشديريأر.بللي بير سبيتينگ چأگينده يرلشن ايلاتئنگ اؤزبوُلوًشلئ گپلِيشي بوُلان بوً شيوه لر آسلئندا تايپا ديللريدير.دنگشديريپ گؤرسک، ماخمئت قاشغارلئنئنگ گؤرکزن توٌرکمن تايپالارئ بيلن خأزيرکي توٌرکمن شيوه لري آتلارئ بوُيوًنچا-دا، سان تايدان-دا دنگ گلمِيأر.اوُلارئنگ خأزيرکي ياشايان يرلري خم Xي آسئرداقئ، خاتدا XVي آسئرداقئ ياشان يرلرينه-ده دوُغرئ گلِنوُق.بوً ياغدائ توٌرکمن خالقئنئنگ اتنيک دوٌزوٌمينينگ-ده، اوُلارئنگ ياشان يرلرينينگ خم اوٌزنوٌکسيز اوٌيتگأپ گلنديگيني آنگلاديار.
شيوه لريميزده ديليميزينگ اؤسوٌشينينگ اؤنگکي دؤووٌرلرينه دگيشلي ماغلوًماتلار ساقلانيار.اوُلاردا سؤز باشئنداقئ دئمئق چکيمسيزلرينگ آچئقلاشما درجه سي-ده، آسسيميلياسييانئنگ، دوُداق سازلاشئغئنئنگ درجه سي-ده، غادئمئ توٌرکي آسئل اوًزئن چکيمليلرينگ ساقلانئش درجِسي-ده دنگ دأل.موًنئ شوُل بير سؤزوٌنگ شيوه لرده کلين – گلين، تؤرت – دؤرت، قئز – غئز، پِيني – بِيني، پئچغئ – بئچغئ، چئلقا – جئلقا، سوًووًق – سوًيوًق، تاوئق – توُووًق – توُوُق…يالئ دوٌرلي خيلي آيدئلئشلارئ-دا تاسسئقلايار.بوً فاقتلار توٌرکمن ديلينينگ چکيملي و چکيمسيز سسلريندأکي اؤسوٌش-اؤزگريشلري دليللنديرمکده تاپئلغئسئز بايلئقدئر.
خأزيرکي توٌرکمن ديلينده ايشليگينگ اوًموًمئ خأزيرکي زامانئنئ بيلديرمک اوٌچين اوًلانئليان -يار، -يأر غوُشوًلماسئ توٌرکمن ديلينينگ XVييي آسئردان اوُزالقئ يازوًو يادئگأرليکلرينده دوًش گلميأر.شيوه ماغلوًماتلارئنا دايانمازدان -يار، -يأر غوُشوًلماسئنئنگ تارئخئنئ ديکلتمک موٌمکين دأل.شيوه لريميزده بوً غوُشوًلمانئنگ تارئخئنا دگيشلي ماغلوًمات بريپ بيلجک، ياشئ بوُيوًنچا دنگ بوُلمادئق -يا، -يأ، -يوُر، -يوُ، -وُر، -وُ، -يئر، -يير، -ار، -ر، -ئر، -ير، -وًر، -وٌر، -ا، -، -ئي، -يي…يالئ خاس غادئمقئ واريانتلارئ-دا ساقلانئپدئر.(سرت: اوُ.چوُممادوُو.يرلي گپلشيکلر ديلينگ تارئخئنئ اؤورنمگينگ چشمه سيدير.“توٌرکمن ديلي” غازتي، 2.03.2005، 9.03.2005، 23.03.2005).
خالقئمئزئنگ باشدان گچيرن تارئخئ واقالارئ بيلن باغلئلئقدا دوٌرلي دؤووٌرلرده شيوه لر بيلن ادبي ديليميزينگ مئناسئبتي خم اوٌيتگأپ دوًروًپدئر.ادبي ديليميزينگ دوٌرلي دؤووٌرلردأکي دايانچ شيوه لريني آيئل-سايئل اتمکده خم دينگه شيوه ماغلوًماتلارئنا دايانماق بيلن بللي بير نتيجأ گليپ بيلريس.شيوه ماغلوًماتلارئ توٌرکمن ديلينينگ دؤره ييش، اؤسوٌش تارئخئنئنگ کؤپ مسله لريني آيدئنگلاشدئرماقدا غئمماتلئ چشمه بوُلوًپ خئزمات اديأر.

بِيلکي توٌرکي ديللرينگ ماغلوًماتلارئ

توٌرکمن ديلي اؤز اؤسوٌشينينگ خيچ دؤوروٌنده-ده بِيلکي توٌرکي ديللردن اوٌزنگه ليکده بوُلماندئر.توٌرکمن تايپالارئ بِيلکي توٌرکي خالقلارئنگ دوٌزوٌمينه-ده غوُشوًلئپدئر، اتنيک دوٌزوٌمي ياقئن خالقلارئنگ بوُلسا ديللري-ده ياقئن بوُليار.
موًنئ اوُغوًزآسئللئ توٌرک، آزِربايجان، غاغاوًز ديللري بيلن لکسيکا-سمانتيک، گرامماتيک اوًموًمئلئقلارئمئز خم، “اوُغوًزناما”، “غوُرقوًت آتا”، “گؤروُغلئ” اپوُسلارئمئز، اوُرتالئق ادبي يادئگأرليکلريميز خم دوُلئ تاسسئقلايار.بوً ديللرينگ خر بيرينينگ اؤزبوُلوًشلئ آيراتئنلئقلارئ-دا بار.اوُل آيراتئنلئقلار، اساسان، بوً خالقلارئنگ خرسينينگ Xآسئردان سوُنگراقئ اؤسوٌشلرينده يوًزه چئقئپدئر.
توٌرکمن ديلينده دينگه اوُغوًز ديللرينه دأل، غئپجاق، غارلئق، بوًلغار توُپار ديللرينه خأسييتلي آيراتئنلئقلارا-دا دوًش گلينيأر. ديليميزينگ غوًرت، بؤري، مؤجک، دوًشماق، ساتاشماق، اوًچراماق …يالئ سينوُنيملر خاتارئنا بايدئغئ خم موًنئ تاسسئقلايار. س، ز سسلرينينگ توٌرکمن ديليندأکي يالئ آپيکال آيدئلئشئ باشغئرت ديلينه، چکيمليلرده بيزدأکئ يالئ غادئمئ توٌرکي آسئل اوًزئنلئق ياقوًت ديلينه، دوُداق سازلاشئغئ غئرغئز ديلينه خأسييتلي.
توٌرکي ديللرينگ کلاسسيفيکيياسئندا توٌرکمن ديلي توٌرکي ديللرينگ گوٌنباتار شاخاسئنا دگيشلي اديليپ – گلينيأر توٌرکي ديللرينگ توُپارلارا بؤلوٌنيشي شوً کيتاپدان آلئندئ: (سرت:Н.А.Баскаков.Введение в изучение тюркских языков.Москва، 1962(. امما اوُندا توٌرکي ديللرينگ گوٌندوُغار شاخاسئنا خأسييتلي ديل آيراتئنلئقلارئ-دا کؤپ. انه ديليميزينگ توٌرکي ديللرينگ کلاسسيفيکاسيياسئندا توًتيان اوُرنوًنئ تاقئقلاماق اوٌچين بوُلسا اوُنئ بِيلکي توٌرکي ديللرينگ ماترياللارئ بيلن دنگشديريپ اؤورِنمِلي بوُليارئس.

کؤمکچي چشمه لر:باشغا ديللردن گچن سؤزلر، توُپوُنيملر، انتروُپوُنيملر

خالقلارئنگ آراسئنداقئ سئياسئ، ائقدئسادئ، مدني غاتناشئقلارئ بيرينجي نوُباتدا اوُلارئنگ سؤزلوٌک دوٌزوٌمينده اؤز ائزئنئ غالدئريار. شوً جأختدن توٌرکمن ديليندأکي آلئنما سؤزلرم، بيلکي ديللردأکي توٌرکمن سؤزلري-ده انه ديليميزينگ تارئخئ اوٌچين غئمماتلئ ماغلوًماتلار بريپ بيلر.

ايرکي دؤووٌرلردن بأري غوُنگشئ خالقلار بيلن غاتناشئقلارئمئز نتيجسينده جانلئ گپلشيک و يازوًو ادبيياتئ آرقالئ ايران ديللريندن کؤپ سانلئ سؤزلر، خاتدا غوُشوًلمالار-دا گچيپدير (سرت: پ.آزئموُو.توٌرکمن ديلي.سؤز ياسايجئ غوُشوًلمالار.آشغابات، 1950(.

س.آتانئيازوُو مارئ سؤزوٌنينگ مارگييانا گؤرنوٌشينده بارئپ موًندان 2500 يئل اؤنگکي يازغئلاردا خم دوًشياندئغئنئ بلليأر.(سرت: س. آتانئيازوُو.توٌرکمنيستانئنگ توُپوُنيميک سؤزلوٌگي.آشغابات، 1970(.

آلئملار مارئ – ساک لارئنگ موٌرگيي تيره سينينگ آدئنئنگ غئسغالان گؤرنوٌشي، سانسکريت ديلينده چؤل-بيِوان مانئسئنئ آنگلادان ماروً سؤزوٌندن، پارس ديلينينگ آراچأک مانئسئنداقئ مرز، مرج يا-دا اوُتلوًق گؤک ميدان مانئسئنداقئ مارگ سؤزوٌندن بوُلايماسئن يالئ دوٌرلي چاقلامالارئ اؤنگه سوٌريأرلر.
آاشغابات، تجن، پندي، کؤپتداغ، کؤيتن يالئ توُپوُنيملر شوُل سبيتلرده ياشان ايران ديللي تايپالاردان غالان يادئگأرليکلردير. بوً خيلي توُپوُنيملر توٌرکمن خالقئنئنگ و ديلينينگ تارئخئنئ آنئقلاماق اوٌچين کؤمکچي چشمه لردير.
آدام آتلارئ خم ديلينگ تارئخئنئ اؤورنمکده غئمماتلئ ماغلوًماتلارئ اؤزوٌنده ساقلايار. خر خالقئنگ اؤزوٌنه ماخسوًس آدام آتلارئ بوُليار. مئسال اوٌچين، گؤزل، جرن، کييک، تاووًس، آينا يالئ غئز آتلارئ توٌرکمنلرده ايشجنگ اوًلانئلسا، لاززات، ديلفوًزا، گاوخار اؤزبکلرده، بازارگوٌل، آقمارال، داميرا غازاقلاردا، باقتئگوٌل، ائرئسگوٌل، اوُروًنگوٌل غاراغالپاقلاردا، گوٌلميرا، برمت غئرغئزلاردا خاس گينگ يايراندئر.خاتدا توٌرکمن شيوه لرينينگ آراسئندا خم کأبير آيراتئنلئقلارا دوًش گلينيأر. مئسال اوٌچين، توٌرکمنيستانئنگ دوٌرلي يرلرينده ايکينجي اوُغلا جوُرا، ارش، تيرکيش، دؤردوٌنجي اوُغلا چارئ، دؤرتغوًلئ، بأشينجي اوُغلا بأشيم، پنجي، کؤرپه اوُغلا کيچي، بأبک، کؤرپه، گنجيم يالئ آتلارئنگ غوُيلوًشئ-دا موًنئ تاسسئقلايار. توٌرکمنابات شأخرينينگ تؤورکلرينده ياشايان توٌرکمنلرده اوُغلان و غئز آتلارئ خالئم – خالئما، رييم – رييمه، سليم – سليمه،امين –امينه،آزات –آزادا يالئ تاپاووًتلاندئرئليار.گؤرشوٌميز يالئ، توٌرکمن آدام آتلارئنداقئ بوًآيراتئنلئق توٌرکمن-پارس، توٌرکمن-آراپ غاتناشئقلارئندان خابار بريأر.
توٌرکمن آدام آتلارئنئنگ آراسئندا آراپ، پارس، موُنغوُل، روًس، خاتدا يِورِي، گرِک سؤزلرين-ده غابات گليأريس (سرت: س.آتانئيازوُو.آدئنگ نأمه?آشغابات، 1978، 32 س.(.اوُلار،البتده، توٌرکمن ديلينينگ اؤز فوُنتيک قانوًنلارئنا بوُيوًن اگديريليپ، اؤزآسئلقئ کشپلريني بللي بير درجه ده اوٌيتگديپديرلر. شوً جأختدنم آنتروُپوُنيملر دينگه بير توٌرکمنلرينگ گچميشده خايسئ خالقلار بيلن ياقئن غاتناشئقدا بوُلاندئغئنئ آنئقلاماقدا دأل، ايسم توٌرکمن ديلينينگ فوُنتيکاسئنداقئ اؤزبوُلوًشلئلئغا دوٌشوٌنمکده خم غئمماتلئ ماغلوًماتلار بريأر.
ديللرينده آتا، انه، ممه (گؤووٌس مانئسئندا)، خاقان، آقا، آغا، قوُو – يالئ يوٌزلرچه سس غوًرلوًشئ و مانئسئ تايدان توٌرکمن ديليندأکي بيلن دنگ گليأنديگينه اساسلانئپ، اؤ.ا.اؤدکوُو آمريکا ماتريگيندأکي اينديلرينگ ايروُکز، سيوً، آستک، ماييا، کچوًا تايپالارئنئنگ، ياپوُن آدالارئنئنگ غادئمقئ ايلاتئ بوُلان آينلارئنگ آزئندان 7-8 موٌنگ يئل موًندان اوُزال آزييادان گؤچوٌپ گيدن توٌرک-توٌرکمن تايپالارئنئنگ نسيللريديگي خاقداقئ چاقلامانئ اؤنگه سوٌريأر.(سرت: اؤ.ا.ؤدکوُو. آينلار، سينلار و توٌرکمنلر. اتنوُلينگويستيک باغلانئشئقلار.“توٌرکمنيستاندا ائلئم و تخنيقا”، 2007، №3، 35-45 س).
آلئملار موًقاددس “آوِستا” کيتابئندا توًرا (توًران)، مرو، نيسايا، مانوًشا (مانئش)، خوي اوُپئ (خئوا)، وارزانخ (برزنگنگي)، پاوًريتا (پؤوريزه)، خارايوا (خئرات)، پارفييا يازغئلارئندا نوًساي،آرساق، پارئ…يالئ توٌرکمن سؤزلرينينگ دوًشياندئغئنئ بلليأرلر.(سرت: آ.سارئيِو، ب.وييسوُو.“آوستادا” توٌرکمن توُپوُنيملري. موًقاددس روًخناما – ديلينگ و توٌرکمن روًخوًنئنگ کأميلليک اييامئدئر.)خالقارا ائلمئ-آمالئ ماسلاخات.آشغابات، 2002، 32-33س؛ اوُ.آمانوُوا.نوًساي رسمي نامالارئندا آدام و ير-يوًرت آتلارئ خاقئندا – “توٌرکمنيستاندا ائلئم و تخنيکا”، 2007، №3، 27-29 س.(.بوً فاقتلارآدام آتانئنگ توٌرکمن بوُلاندئغئنئ آنگلاتمايار، توٌرکمن ديلينينگ اؤرأن اوًزاق تارئخئنئنگ باردئغئندان خابار بريأر. دييمک، انه ديليميزينگ تارئخئ اوٌچين بيزدن باشغا ديللره گچن سؤزلريميزينگ-ده خاسابا آلئنماغئ گرک.
مسلِم، توٌرکمنلر تأجيک خالقئ بيلن آسئرلار دوُوامئندا بيرمنگزش ائقدئسادئ، سئياسئ، مدني غاتناشئقدا بوُلوًپ ياشانسوُنگ اوُلارئنگ ديلينده خم چوًل-بييبوُن، قامچوً-توُزييوُنا، قوًشوًن-لاشکار، تايوُق-چوًبداست، قوُش-اربوً، قوًم-رگ، قوًدوًق-چوُخ،اوًرداق-موًرغابي، چيگيت-پانبادانا، قوًپروًق-پوًل…يالئ توٌرکمن-تأجيک سينوُنيم خاتارلارئ دؤرأپدير. چوًقوًر، يوُرغا، غالقان، کوٌچن، غايچئ يالئ توٌرکمن سؤزلرينينگ بوُلسا تأجيک ديلينده سينوُنيملري-ده يوُق. بؤري، باتئر، اوُغوًلاي، آچئل، يوُلداش، غئلئچ، بردي، دوًردئ…يالئ توٌرکمن آدام آتلارئ تأجيکلرده خم گينگ يايران آتلاردئر. تأجيگيستانداقئ کيزيلسوًو، قاروُقوًل، قايراققوًم، قاراتاغ يالئ توُپوُنيملرينگ-ده، بک، اوُقساقوُل، بوُتمان، قادوُق، تلپاق، چاقمان، کيليچ، قالقوُن، يوُرما، آيران، تايوُق، يايلوُق، چوًل، کلين، قوًدوُ، اوُنا، قالقوُن، توًقوًم، قايروُق، بوًردوُقي، يانغا، ياقا، اوًقا، بوًقرل، پوًچوًق، اوًلوُق، اوًغاي، قاراووًلخوُنوُ، الچيخوُنا سؤزلري خم آسلئندا توٌرکمن سؤزلريدير.(سرت:Н.Шарипов.Некоторые вопросы обогощения лексики таджикского языка тюркскими словами.– Кکيتاپدا:Вопросы тюркских языков и взаимоотношение их с дугими языками.Баку، 1972، 164-168 с؛ Фарханги забоны точики М، 1969(.
غوًيئ، کؤپري سؤزلري تأجيک ديلينده قوًدوًق، قوًپروًق يالئ غادئمقئ بوُلشوًندا ساقلانئپدئر. بوً فاقت توٌرکمن-تأجيک ديل غاتناشئغئنئنگ اوًزاق تارئخئنئنگ باردئغئنئ بللمأگه اساس بريأر.
توٌرکمن-روًس غاتناشئقلارئ-دا بوً ديللرده اؤز ائزئنئ غالدئرئپدئر. روًس ديليندأکي توٌرکيزملر کؤپ آلئملارئنگ اوٌنسوٌني چکيپدير. مئسال اوٌچين، П.М.Мелиоранский “Слова о полку Игореве”اسرينينگ ديلينده دوًشيان жемчуг، лошад، товар، шатер يالئ سؤزلري موُنغوُل چوُزوًشلارئندان خاس اوُزال روًس ديلينه آرالاشاندئغئنئ نئغتاپدئر (سرت:Н.К.Дмитриев.О тюркских елементах русского словаря.کيتاپدا:Строй тюркских языков.М، 1962، 315 с؛ П.М.Мелиоранский.Турецкие елементы в языке “Слова о полку Игореве” Санкт-Петербург، 1902(.آلئملار توٌرکي سؤزلرينگ روًس ديلينه ائلايتا-دا موُنغوُل آغالئغئ دؤوروٌنده کؤپ گيرنديگيني بلليأرلر. روًس ديليندأکي ярлык، деньги، аркан، камча، башмак، балык، сарай، ямшик، мерин سؤزلريني موُنغوُل دؤوروٌنينگ اؤنوٌمي خاساپلايارلار.
روًس ديليندأکي توٌرکيزملرينگ آراسئندا دينگه آتلار دأل، алый، карий يالئ سئپاتلار، булгачит، якшаться يالئ ايشليکلر гайда، айда يالئ اوٌملوٌکلر، чохом يالئ خال سؤزلري-ده بار.Кайма، камыш، капкан يالئ سؤزلراديل روًس ديلينينگ اؤز سؤزلري يالئ سؤز ياسالئشا-دا غاتناشيارلار (окаймлять، окаймление، каемчатый، каемочный، каймит، камышовка، камышовый، камышина، камышистый، капканный، капканчик و باشغالار(.آлмаз، аркан، бархан، кайма، кинжал، мумия يالئ سؤزلرينگ روًس ديلينده سينوُنيملري-ده يوُق. روًس ديلينده سينوُنيملري بار بوُلان башка، казан، карга، чувал، базар يالئ توٌرکيزملر بوُلسا دوٌرلي ستيليستيک اؤووٌشگينده تاپاووًتلئ اوًلانئليارلار.

Аркан، башмак، каблук، карандаш، караул، калрак، пай، торба، туман، киса يالئ سؤزلر روًس ديلينينگ دوًرنوًقلئ سؤز دوٌزوٌملرينده خم دوًشيار.(Тащит на аркане.Быть и кого-либо под башмаком // каблуком.Взятся за карандаш.Брать (сажать( под караул.Брать (Взять( пай.Находится в тумане(.دوًرنوًقلئ سؤز دوٌزوٌملرينده دوًشماغئ بوً سؤزلرينگ روًس ديلينه خاس ايرکي دؤووٌرلرده گيرنديگيني تاسسئقلايار. شوُل سؤزلرينگ آغلاباسئ توٌرکمن ديلينده خأزير خم ايشجنگ اوًلانئليارلار. مئساللاردان گؤرشوٌميز يالئ، بيزدن باشغا ديللره گچن سؤزلريميز، کؤپلنچ، آسئلقئ بوُلوًشلارئنئ اوُنگات ساقلاپدئرلار. دييمک، سؤزلريميزده يوٌزه چئقان فوُنتيک خم سمانتيک اؤزگريشلري اؤورنمک اوٌچين اوُلارئنگ-دا خاسابا آلئنماغئ گرک.

3.ديليميزينگ تارئخئنئ اؤورنمکده اوًلانئليان درنگو اوًسوًللارئ

ديل بيليمينده ديل بيرليکلري اوٌچ تاراپدان: غوًرلوًشئ، تارئخئ واوًلانئلئشئ نوًقداينازارلاردان اؤورِنيليأر. درنگو اوًسوًللارئ درنگوينگ اوُبيِکتينه، ماقسادئنا گؤرأ سايلانئلئپ آلئنيار. ديليميزينگ تارئخئنئ اؤورنمکده گينگدن اوًلانئليان اوًسوًللار شوًلاردئر:
بيان اديش – تسويري (ياغنئ سوًراتلاندئرما) درنگو اوًسوًلئ سينخروُن درنگو اوًسوًلئ بوُلوًپ، اوُل بير ديلدأکي، ديل بيرليکلرينينگ بللي بير تارئخئ دؤووٌردأکي بوُلشوًنئ، اوًلانئلئشئنئ خاسابا آلماق اوٌچين اوًلانئليار.
دگشيرمه درنگو اوًسوًلئ؛ ديللرينگ فاقتلارئنئ دگشيريپ اؤورنمک اوًسوًلئدئر. دگشيرمه اوًسوًلئنئنگ کؤمگي بيلن تارئخئ و گيوُگرافيک غالتاشئقلارئنگ نتيجسينده ديللرينگ اؤزارا تأسيرلرينينگ درجِسي و خأسييتي اؤورِنيليأر، آداتچا غارئنداش دأل ديللرينگ غوًرلوًشلارئنداقئ اوًموًمئلئقلار واوُلارداقئ اؤزبوُلوًشلئ آيراتئنلئقلار آنئقلانئليار. مِسِلم: توٌرکمن-آراپ ديل غاتناشئقلارئنئنگ نتيجِسي بوُلان آلئم-ائلئم-تأليم-تاغلئمات-موًغاللئم-ماغلوًمات-تاغلئم؛ کيتاپ-مکدپ-کأتيپ؛ شراپ-سيروُپ-شربت…يالئ سؤزلرينگ کؤکدشديگي شوًاوًسوًل آرقالئ يوٌزه چئقارئليار.

دنگشديرمه درنگو اوًسوًلئ

دنگشديرمک آرقالئ غارئنداش ديللرينگ آراسئنداقئ اوًموًمئلئقلار واوُلارئنگ خر بيرينه ماخسوًس آيراتئنلئقلار يوٌزه چئقارئليار. بوً اوًسوًل خوًت شوُل بير ديلينگ اؤزوٌنينگ اؤنگکي و خأزيرکي ياغدايلارئنئ، اوُنداقئ اؤزگريشلري آنئقلاماقدا خم پيدالانئليار. ديل بيليمينده موًنگا کوُمپاراتيو اوًسوًل خم ديييليأر.
ماخمئت قاشغارلئ موًندان تاس موٌنگ يئل اوُزال توٌرکي ديللرينگ سؤزلوٌک فوُندوًنئ دوٌزيأن اوًموًمئتوٌرکي سؤزلردن 8500 تؤورگيني دنگشديريپ، توٌرکي خالقلارئنگ آسلئنئنگ بيرديگيني، ديللريندأکي تاپاووًتلارئنگ بوُلسا، اساسان، چکيملي و چکيمسيز سسلرينگ آيدئلئشئندادئغئنئ سوًبوًت ادن اکن. دنگشديرمه-تارئخئ درنگو اوًسوًلئ ديل فاقتلارئنئنگ تارئخئ ائزئگيدرليکده دنگشديريليپ اؤورِنيليش اوًسوًلئدئر.
دنگشديرمه-تارئخئ اوًسوًل توٌرکمن ديلينينگ تارئخئنئ اؤورِنمکده خم اساسئ اوًسوًل بوُلوًپ دوًريار. توٌرکمن ديلينينگ بِيلِکي توٌرکي ديللر غاتناشئغئ، اوُنداقئ اوًموًمئلئقلار و اؤزبوُلوًشلئ آيراتئنلئقلار آنئقلانئلاندا خم، فوُنِمالاردا و توًتوًش سس اوًلغامئندا، سؤزلوٌک دوٌزوٌمينده وآيرئ-آيرئ سؤزلرينده، گرامماتيک غوًرلوًشئندا يوٌزه چئقان اؤزگريشلري آنئقلاماقدا خم، توٌرکمن ديلي بيلن غادئمئ يازوًو يادئگأرليکلرينينگ ديلينينگ آراسئنداقئ مئناسئبتي، اوُنوًنگ ستيللرينده و نوُرمالارئندا يوٌزه چئقان اؤزگريشلري آنئقلاماقدا خم، ماخلاسئ، ديل بيرليکلرينينگ اؤسوٌش-اؤزگريشلريندأکي قانوًنلارئ واؤسوٌش مِييللريني آنئقلاماقدا توٌرکمن ديلينينگ تارئخئنئنگ أخلي بؤلوٌملرينده دنگشديرمه-تارئخئ درنگو اوًسوًلئنا دايانئليار.
توٌرکمن ديلينينگ بيلکي توٌرکي ديللره غاتناشئغئنئ، اوُنداقئ اوًموًمئلئقلارئ و اؤزبوُلوًشلئ آيراتئنلئقلارئ آنئقلاماق اوٌچين توٌرکمن ديلينينگ ماغلوًماتلارئ بيلکي توٌرکي ديللرينگکي بيلن دنگشديريليپ، غارئنداشلئق درجسي کسگيتلنيليأر. اوُزالئ بيلن اينگ ياقئن ديللرينگ ماغلوًماتلارئ دنگشديريليأر. توٌرکمن ديلينينگ ماغلوًماتلارئ ايلکي اوُغوًز ديللرينينگ، سوُنگ گوٌنباتار توُپار ديللرينه گيريأن غئپجاق، غارلئق، بوًلغار ديللرينينگ، سوُنگرا گوٌندوُغار توٌرکي ديللرينينگ، اوُندان سوُنگ موُنغوُل، توًنغوًس، مانجوًر، فين-اوًغوُر، ياغنئ آلتاي ديل اوًموًمئلئغئنا گيرن بيلکي ديللرينگ ماغلوًماتلارئ بيلن ائزئگيدرلي دنگشديريليأر. دنگشديرمأنينگ خر باسغانچاغئندا دنگشديريليأن ديللر اوٌچين اوًموًمئ – منگزش بوُلان زاتلار خاس غادئمقئ خاساپلانئليار. موًندا ديل خادئسالارئنئنگ دؤووٌرلريني – “ياشئنئ” کسگيتلمک، ديلدأکي بيرآيراتئنلئغئنگ بيلکي بيرآيراتئنلئغا سر ادنده غادئمئدئغئنئ آنئقلاماق مؤخوٌم شرتلردن بيري بوُلوًپ دوًريار. تارئخئ ائزئگيدرليک تأري ديليميزدأکي خاس غادئمقئ و سوُنگقئ آيراتئنلئقلارئ آيئل-سايئل اتمأگه موٌمکينچيليک بريأر.
توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ گرامماتيکاسئندا ديل بيرليکلرينينگ تارئخئ، اوُلاردا يوٌزه چئقان اؤزگريشلر آنئقلاناندا خم دنگشديرمه-تارئخئ اوًسوًلا دايانئليار. موًندا ديل بيرليکلرينينگ: فوُنِمالارئنگ، سؤزلرينگ، موُرفِمالارئنگ، سؤز دوٌزوٌملرينينگ، سؤزلملرينگ غادئمقئ و خأزيرکي ياغدايلارئ دنگشديريليأر. دنگشديرمک آرقالئ ديل بيرليکلرينده نأخيلي اؤزگريشلرينگ بوُلاندئغئ يوٌزه چئقارئليار، ديليميزدأکي کؤنه و تأزه خادئسالار، اوُلارداقئ اؤسوٌش-اؤزگريشينگ اوًغوًرلارئ، اساسئ مييللر بللنيليأر. ديل بيرليکلرينينگ غادئمقئ ياغدايلارئنئ آنئقلاماق اوٌچين ماغلوًماتلار غادئمئ يازوًو يادئگأرليکلريندن، توٌرکمن ديلينينگ اؤز شيوه لريندن، خالق دؤرديجيليگيندن، ماخلاسئ، موًمکين بوُلان چشمه لرينگ خممه سيندن آلئنيار. اوُلارئنگ ماغلوًماتلارئ بيله ليکده اوًلانئلاندا، بير-بيرينينگ اوٌستوٌني يتيريأرلر.بيرينجي نوُباتدا، اوُغوًز ديللرينينگ يازوًو يادئگأرليکلرينه يوٌزلنيليأر. يؤنه توٌرکي ديللرينگ توُپارلارا بؤلوٌنيشينينگ خنيز کأميل دألليگي، اوُلاردا توٌرکمن ديلينينگ آيراتئنلئقلارئنئنگ دوُلئ خاسابا آلئنمانلئغئ، ديليميزده غئپجاق، غارلئق، بوًلغار، خاتدا گوٌندوُغار توٌرکي ديللرينينگ آيراتئنلئقلارئنئنگ-دا اپ-اسلي اوُروًن ايه ليأنديگي نازاردا توًتوًلئپ، توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ گرامماتيکاسئ اوٌچين دينگه اوُغوًز ديللرينينگ يازوًو يادئگأرليکلرينه دايانماق بيلن چأکلنمأن، ايسم غئپجاق، غارلئق، بوًلغار و غوًندوُغار توٌرکي ديللرينگ يازوًو يادئگأرليکلرينينگ ماغلوًماتلارئندان-دا پيدالانمالئ بوُليارئس. توٌرکمن ديلي بيلن دنگشديريليأن يازوًو يادئگأرليگينينگ آراسئنداقئ باغلانئشئغئ سوًبوًت اتمک اوٌچين بوُلسا ائزئگيدرلي آيئرماق تأري اوًلانئليار. ايلکي توٌرکي ديللرينگ خممه سي اوٌچين خأسييتلي آيراتئنلئقلارآيرئليار، سوُنگرا اوُغوًز، غئپجاق، غارلئق، بوًلغار ديل آيراتئنلئقلارئ آيرئليار. شوُندان سوُنگقئ غالان اوًموًمئلئقلار توٌرکمن ديلي بيلن يادئگأرليگينگ ديلينينگ آراسئنداقئ گِنِتيک غاتناشئغئ آنگلاديار.
دنگشديرمه-تارئخئ اوًسوًل توٌرکمن ادبي ديلينينگ تارئخئنا دگيشلي مسله لري آنئقلاماقدا خم اوًلانئليار. توٌرکمن ادبي ديلينينگ تارئخئنئ دؤووٌرلشديرمکده خم، ادبي ديليميزينگ خر دؤوروٌنينگ خأسييتلي آيراتئنلئقلارئنئ کسگيتلمکده خم دنگشديرمه اوًسوًلئنا دايانئليار. توٌرکمن ادبي ديلينينگ ستيللرينده و نوُرمالارئندا يوٌزه چئقان اؤزگريشلر دوٌرلي دؤووٌرلرده يازئلان يادئگأرليکلرينگ ماغلوًماتلارئنئ دنگشديرمک آرقالئ آنئقلانئليار. ديل بيرليکلرينينگ تارئخئ اؤورنيلنده تارئخئ ائزئگيدرليليک برک ساقلانئلمالئدئر، فوُنتيک قانوًنلار، سؤزدأکي موُرفمالارئنگ چأگينينگ اوٌيتگمک -اؤزارا بيتيشمک مييللري خاسابا آلئنمالئدئر. سؤزلرينگ غادئمقئ موُرفما دوٌزوٌميني ديکلتمکده، اوُلاردا يوٌزه چئقان اؤزگريشلري آنئقلاماقدا ايچکي رکوُنستروًکسييا، اتيموُلوُگيک درنگو تأرلري-ده اوًلانئليار. مئسال اوٌچين، خأزيرکي توٌرکمن ديلينده آسئل سؤز خاساپلانئليان پئچاق سؤزوٌنينگ غادئمئ کؤکوٌني يوٌزه چئقارجاق بوُلساق، اتيموُلوُگيک درنگو گچيرملي بوُليارئس. اوُراق، غاپاق سؤزلريندأکي –اق بؤلگينينگ ايشليکدن غوًرال آتلارئنئ ياسايان غوُشوًلمادئغئنا دايانماق خم-ده شوُل بير سؤزوٌنگ دوٌرلي دؤووٌرلرده يازئلان يادئگأرليکلرده دوًش گليأن فوُنتيک واريانتلارئ بوُلان بيچمک، بئچغئ، بؤلک-بوٌچک سؤزلريني دنگشديرمک آرقالئ پئچاق سؤزوٌنينگ غادئمقئ موُرفما دوٌزوٌمي ديکلديليأر، اوُنوًنگ بيچمک-کسمک مانئسئنداقئ پئچ- بيچ- کؤکوٌندن ياسالان سؤزدوٌگي آنئقلانئليار.
دنگشديرمه -تارئخئ درنگو اوًسوًلئنئنگ اساسئ ماقسادئنئنگ ديليميزدأکي اؤسوٌش-اؤزگريشينگ اوًموًمئ و خوًسوًسئ قانوًنلارئنئ، اوًغوًرلارئنئ خم اوُنداقئ اساسئ مييللري آنئقلاماقدان ائباراتدئر.
ديليميزينگ تارئخئنئ اؤورنمک اوًسوًللارئ باباتدا سوُنگقئ يئللاردا باشغاچاراق غارايئشلار-دا اؤنگه سوٌروٌلدي.مِسلم، اوُ. چوُممادوُو ديليميزينگ تارئخئنئ موًقاددس روًخنامانئنگ گريمينده و يؤرِلگلرينده تأزچه اؤورنمگينگ دروايئسلئغئنا اوٌنسي چکمک بيلن ايندي دينگه دنگشديرمه-تارئخئ درنگو اوًسوًلئ بيلن چأکلنمأن، اوُنئ موًقاددس روًخناماداقئ تارئخئ-اتنوُغرافيک ماغلوًماتلارا دايانئپ، اوًموًمادامزات درجسينده تؤورکلِيين اؤورنمِگي تکليپ اديأر (سرت: اوُ. چوُممادوُو. ديلينگ تارئخئنئ اؤورنمگينگ بيتِويليک اوًسوًلئ – “توٌرکمن ديلي” غازتي، 19.07.2006؛ شوُنوًنگقئ: ديليميزينگ بيتِويليک پلسپسينه اساسلانئپ اؤورنمک دؤوروٌنگ تالابئدئر – “آشغابات” غازتي، 14.02.2007(.
“توٌرکمن ديلينينگ تارئخئ” درسي توٌرکيشئناسلئق ائلئملارئنئنگ أخليجسي،آيراتئنام، خالقئمئزئنگ تارئخئ بيلن آيرئلماز باغلانئشئقلئ. اوُندا “توٌرکمنيستانئنگ تارئخئ”، “توٌرکمن ديالکتوُلوُگيياسئ”، “توٌرکمن خالق دؤرديجيليگي”، “غادئمئ واوُرتا آسئر توٌرکمن ادبيياتئ”، “توٌرکمن ادبيياتئنئنگ تارئخئ”، “توٌرکوُلوُگييا گيريش”…درسلرينده گچيلِنلر جملنيليأر. شوُنگا گؤرأ-ده ديليميزينگ تارئخئنئ بيلکي ائلئملارئنگ غازانانلارئنئ-دا خاسابا آلئپ، دينگه بيراوًسوًل بيلن چأکلنمأن، دوٌرلي درنگو اوًسوًللارئندان يرليکلي پيدالانئپ، تؤوِرِکلِيين اؤورنمگيميز گرک.

ائزئ بار…

برای مطالعۀ بخش دوم نوشته روی فایل زیر کلیک بکنید؛

تورکمن دیلی نینگ تارئخئ- 2

منبع : انجمن شعر و ادب ترکمنی میراث گنبدکاووس

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: