بیانیه درخصوص به روز رسانی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن درعصر کنونی

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن همواره در راه انطباق خلاق با تغییر وتحولات ناشی ازپیشرفتهای بشری وشرایط زمانی ومکانی کوشیده وفعالین کانون امر فعالیت فرهنگی، ادبی، هنری وغیره را حدالامکان با فعالیت در راه عدالت اجتماعی وحقوق بشرتوأم نمودند.درکانون همیشه این درک غالب بوده که فعالیت کوشندگان خلقهای تحت ستم ومحروم ازحقوق اولیه،قبل از هر چیز فعالیت درراه عدالت اجتماعی، فعالیت در راه زدودن آثار شوم استعمار وفعالیت در راه کسب حقوق برای پایان دادن به تبعیض ها برمبنای منشور جهانی حقوق بشر ودوعهدنامه بین المللی آن با عنوانهای «حقوق مدنی وسیاسی»، «حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی» می باشد.

دراواسط ربع چهارم سده ی بیستم دستگاه حاکمه برشوروی اعلام داشت که انباشت دستاوردهای بشری درعرصه علم و فن موجب تغییر و تحولات کیفی درزندگی بشریت گشته و روی آوری به باسازی دموکراتیک و شفاف برای انطباق با مطالبات زمانه ی جدید را اجتناب ناپذیر نموده است. بدین ترتیب با اعلام پذیرش ضرورت بازسازی ازجانب شوروی بعنوان کشور قدرتمند یکی ازدو اردوگاه متخاصم جهانی، عصر جنگ سرد پایان یافت وفاز جدیدی درتاریخ بشریت آغاز گردید.

گسترش بهره گیری انسانها ازدستاوردهای بشری بویژه درعرصه ی کمونیکاسیون امکان دستیابی گسترده آنها به آمار و اطلاعات را فراهم نموده ، موجب افزایش تصاعدی سرعت دگرگونی ها وشکل گیری وضعیت جدید جهانی گردید. پیشروی وضعیت جدید جهانی امر بازسازی برای انطباق با شرایط زمان را نه تنها برای دولتها بلکه برای همه ی افراد وهرنوعی ازاجتماعات انسانی ازجمله کانون را اجتناب ناپذیر نمود.

  کانون در راه انطباق وبروز رسانی خود با مطالبات زمان درعصر کنونی که افزایش روزافزون سرعت تغییر و تحولات جهانی از مشخصه های برجسته ی آن است، ازطریق ترتیب دادن بحث های سازمانیافته در درون خود و دامن زدن به بحث و گفتگوهای علنی درجمع ترکمنهای مهاجر ودیگر هموطنان وغیره، دائماً درتلاش است تا از عهده پاسخ به مطالبات زمانی برآید.

اینک شورای هماهنگی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن آخرین جمعبندی خود و پیامدهای ناشی از آن در کاراکتر کانون را به ترتیب بیان میدارد.

کانون فعالیتهای حقوق بشری را یکی از موارد مهم مبارزاتی جوامع مدنی علیه تبعیض وبرابرحقوقی در عصر کنونی دانسته تلاش دارد با کاروان جهانی مدافعین حقوق بشر همراه شود تا بعنوان نیروی مدنی مدافع حقوق بشر ترکمنهای ایران سهم خود را در دفاع ازحقوق بشری ادا نماید. بعلاوه کانون بعنوان یکی از نیروهای مدنی ترکمنهای ایران می کوشد با تلاش‌ فعالان حقوق بشر درسازماندهی جنبش گسترده ی دفاع از حقوق بشر درایران ومنطقه وبسیج امکانات بین‌المللی همراهی وهمکاری ‌نماید.

کانون ازهرنوع تلاش در راه لغو مجازات اعدام، اصلاح و تغییر قوانین مدنی وکیفری درانطباق با موازین حقوق بشر دفاع نموده، وبه رفع تبعیض ها وتأمین برابری و آزادیها که ازشروط اجتناب ناپذیر برقراری زندگی مسالمت آمیز می باشد تاکید دارد.

کانون درراه انطباق با وضعیت جدید جهان درعصر گلوبالیزاسیون ازجنبه ی ابراز وجود وبیان پای بندی به تلاش درراه رفع تبعیض، مطالبه حقوق پایمال شده برای برابر حقوقی، دارای نشانی سه رنگ می شود که درآن دو بخش برنگ آبی آسمانی و سبز بطورافقی وبترتیب دربالا وپائین با رنگ آبی لاجوردی بشکل سه گوش درسمت چپ آنها، باهم پرچم چهارگوش مستطیلی شکل را بوجود می آورند. دراین پرچم رنگ سبز بیانگر آرزوی زندگی برابر حقوق ومسالمت آمیز ودونوع رنگ آبی نماد صلح طلبی وآرزوی زندگی پربرکت می باشد. بطورخلاصه پرچم کانون بیانگر آرزوی محیط زیستی سبز وپرآب درفضای صلح آمیر است.

درمراحل علنی وغیرعلنی فعالیت کانون در داخل و نیز در دوره ی مهاجرت اول، کار فرهنگی با هدف تلاش در راه زدودن آثار توطئه های شوم استعماری بیشتر مورد توجه بوده وعمدگی داشته است. مراحل فعالیتی مذکور در دوره ای از تاریخ معاصر بشریت جای میگیرد که «جنگ سرد» نامیده شده ومرز شرق دریای خزر، مرز بین دو اردوگاه متخاصم جهانی نیز گشته وطی توافقی ترکمنصحرا «منطقه حسن همجواری» طرفین اعلام شده بود. بدین جهت فعالیت کانون در دوره ی مهاجرت اول در داخل شوروی دارای نکات قابل توجه زیر را شامل می شود:

ا- آغاز فعالیت سازمانیافته کانون پس از گذراندن یکسال زندگی بلاتکلیف دراردوگاه پناهندگان، همزمان شد با آغاز زندگی درمرحله ی انتگراسیون مهاجرت. دریکسال اول این مرحله مهاجرین باوجود داشتن پاسپورت «بئزگراژدان» بمعنی بیوطن، ازحقوقی چون تأمین اشتغال، مسکن، بیمه درمانی وغیره طبق نرمهای کشور میزبان برخوردار بودند.

2-سازمانیابی فعالین درجمعهای غالبن بین سه تا پنج نفره بنام دایره های تاریخ، فرهنگ وفولکلور، ادبیات و هنر وغیره.

3-مطالعه جمعی منابع پژوهشی، ضمن تلاش برای ترجمه وتهیه مطالب و مقاله برای چاپ درنشریه کانون( ایل گویجی)،

مهمترین واقعه ی حیات کانون در دوره ی مهاجرت اول مواجهه شدن با حذف شعار خودمختاری دراولین شماره نشریه کانون( ایل گویجی) وبوجود آمدن شکاف ودسته بندی درمیان فعالین بود. دسته ای حذف شعار خودمختاری را باعمده دیدن مبارزه طبقاتی می پذیرد واعتراض دسته ی دیگر را ناشی از انحراف از اصول مبارزه طبقاتی وارجح دیدن مبارزه ملی می شناسد.

ولی معترضین هیات بازسازی کانون تشکیل داده بدنبال یک مرحله که تا اوایل تابستان 1365 طول میکشد، در راه قبولاندن این نکته ی مهم میکوشند که درسند هیچ سازمان وحزب سیاسی منطقه ئی وسراسری ایران، کانون بعنوان تشکل متعلق به آنها شناخته نشده وملزم به پیروی ازمصوبات هیچیک از آنها نمی باشد. ولی با حساسیتها وتوطئه های متعددی مواجه شده، بازسازی دموکراتیک کانون را درشوروی نادرست تشخیص داده، موکول می کنند به بعداز مهاجرت درشرایط دموکراتیک کشورهای اروپای غربی.

   دردوره ی مهاجرت دوم امر به روز رسانی موفقیت آمیز کانون مربوط می شد به میزان موفقیت مهاجرین ترکمن درفاز مهم مهاجرت با نام آداپتاسیون برشرایط محیط جدید زندگی. درآغازمهاجرت، گروهی که تشکیل حزب سیاسی برای ترکمنهای ایران را برابر با امر بازسازی کانون می دانستند، باعنوان کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن وبا ارگان مرکزی بنام «ترکمنستان ایران» ودیگر مشخصات حزبی، راه جدیدی غیراز بازسازی دموکراتیک را برگزیدند. درحالیکه اگر عجله نمیکردند به خاطر حفظ وحدت نیروهای ترکمن می توانستند درچهارچوب کانون درعرصه هائی فعال شده وهمزمان حزب سیاسی شان را هم داشته باشند. ولی دیگران بازسازی دموکراتیک کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن را پیگیری نموده بدنبال برگزاری کنفرانسی درشهر برلین غربی( اردیبشت 1368/1989) فعالیت را همچون گذشته با نشریه «ایل گویجی» ادامه دادند. کانون بازسای شده طبق قرار کنفرانس، ساختار تشکیلاتی را درانطباق با تجمع مهاجرین درمناطق مختلف دنیا ونیز برای برقراری برابرحقوقی درشرایط عصر جدید( عصرگلوبالیزاسیون) باسیاست تجمع داوطلبانه نیروها در واحدهای مختلف پیشبرد. درنتیجه واحدهای برابر حقوقی درنقاط مختلف دنیا شکل گرفت.

شورای هماهنگی کانون با درنظرگرفتن تداوم روزافزون دگرگونی ها درعصر گلوبالیزاسیون وگذر تعداد قابل توجهی از افراد جوامع مهاجر ترکمن به مرحله انتگراسیون وگسترش مناسبات در دنیای مجازی، مرحله کنونی را فاز دوم دوره مهاجرت درعصرجهانی شدن تشخیص داده و در راه انطباق خلاق با شرایط و مطالبات زمان کوشید وبدنبال مباحثاتی تصمیم گرفت تغییراتی درساختار بوجود آورد. طبق تصمیم اتخاذ شده ترکیب شورای هماهنگی تنها متشکل ازنمایندگان واحدها نخواهد بود. برای اینکه طبق قرارجدید شرط عضویت فعالین دریک واحد مشخص حتمی نیمی باشد. ازاین ببعد فعالین کانون درصورت تمایل می توانند بدون عضویت درواحد مشخصی موافقت اعضای هرارگانی را بهمکاری جلب نمایند.

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن همواره در راه انطباق خلاق با تغییر وتحولات ناشی ازپیشرفتهای بشری وشرایط زمانی ومکانی کوشیده وفعالین کانون امر فعالیت فرهنگی، ادبی، هنری وغیره را حدالامکان با فعالیت در راه عدالت اجتماعی وحقوق بشرتوأم نمودند.درکانون همیشه این درک غالب بوده که فعالیت کوشندگان خلقهای تحت ستم ومحروم ازحقوق اولیه،قبل از هر چیز فعالیت درراه عدالت اجتماعی، فعالیت در راه زدودن آثار شوم استعمار وفعالیت در راه کسب حقوق برای پایان دادن به تبعیض ها برمبنای منشور جهانی حقوق بشر ودوعهدنامه بین المللی آن با عنوانهای «حقوق مدنی وسیاسی»، «حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی» می باشد.

شورای هماهنگی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

دسامبر 2014 – آذرماه 1393

4 پاسخ to “بیانیه درخصوص به روز رسانی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن درعصر کنونی”

 1. fereydoondiyej Says:

  agar,zendehyad toomaj we yaranesh zendeh miboodand,silie mohkami,begooshe in kanooni nemayan mizadand

 2. fereydoondiyej Says:

  kanoon dar türkmenistane mostaghel ham nashenas ast

 3. fereydoondiyej Says:

  kanoon dar shorawi,rasmiat nedasht,aksariat we hezbetudeh masoole penahandegan boodand,lotf ya kamlotfi be penahandegan che türkmen che gheyr,az suye anhabood,hezb we sazmane fadaiane aksariat,kadrhaye türkmen ham dashtand

 4. fereydoondiyej Says:

  shooraye hamahangi 25 sale pish dar berlin tashkil shod,aya hanooz ham kare hamahangi be natijeh naresideh ast

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: