موزه بریتیش لندن
موزه کتابخانه اردن
موزه امام علی تهران
موزه هنرهای معاصر تهران
موزه فرهنگستان هنر تهران
سفارتخانه سوئیس در تهران

جوائز:

1376 برگزیده دومین دوسالانه نقاشی تهران
1380 برگزیده سومین فستیوال نقاشی معلمان ایران، اصفهان
1382 برگزیده اولین جشنواره آثار تجسمی معلمان تهران
1382 برگزیده دومین دوسالانه نقاشی جهان اسلام، تهران
1383 برگزیده دومین جشنواره آثار تجسمی معلمان تهران
1385 برگزیده چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام، تهران

یکی از اثر آن استاد.

سایت استاد آنه محمد تاتاری http://tatari.ir