چه نباید کرد (راهکارهائی برای انتخابات)

دکتر جلال الدین سیدی

انتخابات دهمین دورهءمجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات دیرهنگام پنجمین دورهء مجلس خبرگان رهبری احتمالا دراسفندماه  سالجاری(1394) برگزار خواهد شد. متاسفانه تاکنون مردم ترکمن ایران از داشتن نماینده دراین نهاد مهم محروم مانده اند و این موضوع باعث دلسردی آنها در قبال مشارکت فعال در جریان انتخابات خبرگان رهبری گشته است.

دلیل دیگر این موضوع اینست که متاسفانه ما فاقد دیدگاه کلان نگر در امور سیاسی هستیم. مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر وروستا از آن جهت که میتوانند در مسائل اجرائی و شهری/محلی دخیل باشند مورد علاقهء ما که تقریبا دستمان از دستگاه اجرائی کوتاه بوده قرار گرفته است. نمایندهء مجلس میتواند با استفاده از اختیار نظارت بر حسن اجرای قانون به وزیر و استاندار فشار بیاورد و شورای شهر هم میتواند مستقیما شهردار را عزل ونصب کند اما نمایندهء مجلس خبرگان وارد مسائل اجرائی نمیشود. بنابر این از آنجا که بنظر عوام داشتن ویا نداشتن نماینده در مجلس خبرگان تاثیری بر وضع  معیشتی و مسائل اجرائی منطقه ندارد، لزومی هم برای سرو کله زدن در این خصوص احساس نمی شود. اما این دیدگاه صحیح بنظر نمیرسد.   زیرا مجلس خبرگان رهبری بسیار نهاد مهمی است. نمایندهء خبرگان رهبری بواسطهء ارتباط با بزرگان ومسئولین طراز اول نظام میتواند بسیاری از مشکلات مردم را در سطوح بالا منعکس و مطرح نمایدوبرای رفع معضلات مردم منطقه ازاین طریق اقدام کند. حتی بخاطر همین ارتباط وجایگاه مهم بیشتر از یک نماینده مجلس میتواند بر مسئولین اجرائی تاثیر بگذارد. بهمین علت اینبار بایستی برای انتخاب دو نمایندهء ترکمن در مجلس خبرگان کمر بندها را سفت بست.

  انتخابات دهمین دورهءمجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات دیرهنگام پنجمین دورهء مجلس خبرگان رهبری احتمالا دراسفندماه  سالجاری(1394) برگزار خواهد شد. انتخابات مهم مجلس خبرگان که هر هشت سال یکبار برای انتخاب 86 نماینده از سراسر کشوربرگزار میشود اینبار بر اساس تصمیمی که درخصوص تجمیع انتخابات ازطرف دولت وبا هماهنگی هیئت رئیسه واعضای سومین دوره مجلس خبرگان گرفته شد، با تعویق برگزار خواهد شد.

  بدین ترتیب طول عمر چهارمین دورء این نهادکه هم اکنون هم جریان دارد استثتاءً 9 سال و 2 ماه خواهد بود.[1] متاسفانه تاکنون مردم ترکمن ایران از داشتن نماینده دراین نهاد مهم محروم مانده اند و این موضوع باعث دلسردی آنها در قبال مشارکت فعال در جریان انتخابات خبرگان رهبری گشته است.  افرادی که نسبت به حضور در این عرصه ناامید هستند بر این اعتقادند که ترکمنها در چند دوره با چهره هایی مثل آخوند نظری و آخوند اونق حضور در این انتخابات را تجربه کردند و به نتیجه دلخواه نرسیدند .پس تلاش مجدد دراین عرصه بیهوده است.[2] اما این دلیل به تنهائی برای جدی نگرفتن انتخابات مجلس خبرگان از طرف ما کافی نیست. دلیل دیگر این موضوع اینست که متاسفانه ما فاقد دیدگاه کلان نگر در امور سیاسی هستیم. مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر وروستا از آن جهت که میتوانند در مسائل اجرائی و شهری/محلی دخیل باشند مورد علاقهء ما که تقریبا دستمان از دستگاه اجرائی کوتاه بوده قرار گرفته است. نمایندهء مجلس میتواند با استفاده از اختیار نظارت بر حسن اجرای قانون به وزیر و استاندار فشار بیاورد و شورای شهر هم میتواند مستقیما شهردار را عزل ونصب کند اما نمایندهء مجلس خبرگان وارد مسائل اجرائی نمیشود. بنابر این از آنجا که بنظر عوام داشتن ویا نداشتن نماینده در مجلس خبرگان تاثیری بر وضع  معیشتی و مسائل اجرائی منطقه ندارد، لزومی هم برای سرو کله زدن در این خصوص احساس نمی شود. اما این دیدگاه صحیح بنظر نمیرسد.   زیرا مجلس خبرگان رهبری بسیار نهاد مهمی است. نمایندهء خبرگان رهبری بواسطهء ارتباط با بزرگان ومسئولین طراز اول نظام میتواند بسیاری از مشکلات مردم را در سطوح بالا منعکس و مطرح نمایدوبرای رفع معضلات مردم منطقه ازاین طریق اقدام کند. حتی بخاطر همین ارتباط وجایگاه مهم بیشتر از یک نماینده مجلس میتواند بر مسئولین اجرائی تاثیر بگذارد. بهمین علت اینبار بایستی برای انتخاب دو نمایندهء ترکمن در مجلس خبرگان کمر بندها را سفت بست.

  ازطرف دیگراحتمال تصویب طرح استانی شدن انتخابات علیرغم مشکلات فراروی آن را هم نبایستی نادیده گرفت. این احتمال و موضوع انتخابات مجلس خبرگان ما را وادارمیکند بطور جدی به استانی عمل کردن در این مقطع بیاندیشیم. لذا از این پس نباید بطور جداگانه و پراکنده هر شهر بدون داشتن ارتباط با سایر شهرهای استان عمل کند. بلکه بایستی بدنبال ایجاد «آغزی بیرلیک گنگشی» در کل استان باشد. همایش بزرگداشت مختومقلی که فعالین فرهنگی واجتماعی برای اجرای آن ابتدا در شهرهای مختلف ونهایتا در آق توقای گرد هم می آیند بهترین فرصت برای هم اندیشی در اینمورد است که باید به بهترین وجه از این فرصت استفاده کرد. در این راستا ابتدا بین روشنفکران و فعالان اجتماعی هر شهر در گرد همائی ها با بحث پیرامون آغزی بیرلیک گنگشی در انتخابات خبرگان ومجلس شورای اسلامی بایستی آمادگی ذهنی درجهت پذیرش هیئت های یاشولی بوجود آید و سپس همه با آمادگی ذهنی به آق توقای رفته ودر سطح استانی موضوع را بررسی نمایند. پیشنهاد میشود بدواٌ منطقه به چهار حوزهء بندرترکمن وکوموش تپه(گمیشان)، آق قلا وگرگان، گنبدوداشلی برون، کلاله ومراوه تپه تقسیم شده و از هر حوزه 5 نفر که مورد تائید علما، روشنفکران و عامهء مردم باشند بعنوان هیئت یاشولی انتخاب شوند و در قالب یک هیئت 20 نفرهء یاشولی موضوع انتخاب نامزدها و البته تعدادی هم بعنوان گزینه های بعدی(یدک) را پیش ببرند. مسئلهء اصلی اولیه بحث درمورد نحوهء انتخاب این هیئت است که بایستی بطور جدی با نشستهای فشرده پیگیری شود.  درانتها لازم بنظر میرسد  جهت پرهیز از تشتت آرابه نکات ذیل توجه ویژه مبذول گردد:

1-مشاهده میشودبرخی یاش اولی های محترم بطور انفرادی ویا جمعی با بعضی نامزدهای انتخاباتی جلساتی تشکیل داده ویا علنا در حمایت از کاندیدای خاصی اظهار نظر صریح نموده اند.[3] این عمل علاوه بر اینکه با روح یاشولی بودن مغایر است و باعث زیر پا گذاشته شدن اصل بیطرفی یاشولی هاست وباعث تشدید مسابقهءاعلام حضور و تکثر بیش از اندازهء نامزدها ونیز تشتت آرا واختلاف مردم خواهد شد. بنابر این یاشولی های محترم نبایستی چه بصورت انفرادی وچه جمعی از هیچ شخص خاصی حمایت ویا در مقابل او موضعگیری کنند. منطقی بنظر میرسد فعلا هیچ جلسه ئی با هیچ یک از نامزدهای محترم احتمالی برگزار نگردد زیرا ممکن است این موضوع باعث سوء برداشت ویا سوء استفاده قرارگیرد.

2- شایسته بنظر میرسد در نشستها فعلا تنها بر سر ویژگیهای لازم برای انتخاب نامزدها بحث شود. مهمترین این ویژگیها را قانون تعیین کرده است لیکن آنچه قانون بیان داشته کف توانمندیها وخصوصیات نامزدها ست. بعبارت دیگر قانون حداقل بایسته های شخصیتی نامزدها را بیان نموده ولی مردم نبایستی به این بسنده کنند وباید بدنبال تعیین اشخاصی باشند که به سقف توانمندی و شرایط  احسن نزدیکترند. یعنی به انتخاب صالح بسنده نکنند وانتخاب اصلح را مد نظر داشته باشند. از این نظر داشتن صداقت، شجاعت، قوهء تجزیه وتحلیل سیاسی، قدرت بیان وتجربه وسابقهء دفاع از حقوق اجتماع بایستی در راس فاکتورهای مورد نظر قرار بگیرد. متاسفانه دردوره های قبل مشاهده شده  بعضا اشخاصی که هیچگاه ازحقوق مردم دفاع نکرده اند، در انتخابات ایفای نقش نداشته اند وحتی قادر نیستند یک مطلب تحلیلی بنویسند صرفا با تکیه به مدرک تحصیلی، پول وایجاد اختلافات طایفه ئی وارد صحنهء انتخابات شده ومتاسفانه  رای بالائی هم آورده اند.  وقتی یک نفر میخواهد یک محل کار تاسیس کند بایستی قبلا چندین سال شاگردی ویا کارآموزی کرده باشد،چگونه میتوان قبول کرد اینکه یک کاندیدای نمایندگی مجلس قبلا در هیج انتخاباتی خاک کوچه وپس کوچه های شهر وروستا را نخورده ودرمقابل اجحافاتی که به مردم شده لب به انتقاد واعتراض نگشوده باشد و صرفا با اتکا به پول ومدرک تحصیلی، خود را لایق نمایندگی مجلس بداند، برای مردم مهم نباشد ؟

3-بایسته است به  نامزدهای احتمالی محترم تفهیم شود مردم اینبار مصمم به فرستادن نمایندهء خود به مجلس هستند وبه هیج شخص یا گروهی اجازهء وحدت شکنی نخواهند داد. اینبار موضوع انتخاب نمایندهء مجلس موضوعی حیثیتی وفراتر از منافع شخصی وگروهی افرادی خاص است. لذا نه با اتکا به تشویق وتحریک دیگران ونه به امید کسب نام نبایستی درصدد ایجاد تفرقه بین مردم باشند. بدیهی است که انتخاب شدن هم مانند انتخاب کردن ازحقوق شهروندی همهء شهروندان است. اما اولین شرط اخلاقی گام نهادن در میدان پرمخاطرهء نمایندهء ترکمن مجلس شورای اسلامی ویا خبرگان رهبری بودن داشتن روحیهء مردم خواهی، ازخود گذشتگی، صداقت و شجاعت است. شخصی با داشتن چنین روحیه ئی هرگز نمیتواند خودخواه، کاسبکارو وحدت شکن باشد. بنابر این نامزدهای محترم بدون اینکه درصدد اعلام زودهنگام کاندیداتوری خود برای پیش افتادن از دیگران باشند بهتر است بارها وبارها شرایط خود وجامعه را سبک وسنگین کنند. در رسانه های عینی ومجازی مقاله ومطلب بنویسند ودیدگاههای خود را آشکار کنند تا مردم ،روشنفکران ویاشولی ها  بتوانند در مورد توانمندیهای ایشان بدرستی قضاوت کنند. به آنها که قصد وارد شدن به میدان رقابت را دارند یاد آوری مینماید اینبار با بریز وبپاش پول و اقلام تبلیغاتی ویا دمیدن در آتش اختلافات طایفه ئی نمیتوان به مجلس راه یافت بلکه این» یاش اولیهای روشنفکر» ویا » آغزی بیرلیک گنگشی» است که کاندیدای اصلح را به مردم معرفی خواهد کرد. لذا علاقمندان به نامزدی بایستی ضمن پرهیز از هرگونه شتابزدگی بهتر است با کمال متانت وبردباری منتظر حرکت «ترکمنصحرا آغزی بیرلیگی» بمانند.

[1] درّي نجف‌آبادي در جمع خبرنگاران:دوره چهارم مجلس خبرگان استثنائاً 9 سال و دو ماه خواهد بود، خبرگزاری فارس، 8 شهریور 1385، آدرس اینترنتی:  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8506080664

[2] چرا از ظرفیتهای خبرگان رهبری غافلیم ؟، ترکمن سسی، 30 فروردین 1394، آدرس اینترنتی:

http://www.turkmensesi.net/modules/publisher/item.php?itemid=3190

[3] حمایت اراز دوردی گل چشمه از رشید خرمالی، اولکامیز، 2015/5/3، آدرس اینترنتی:

http://www.ulkamiz.com/modules/news/article.php?storyid=10304

سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

وبلاگ دکتر جلال الدین سیدی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: