بیانیه ی دوم به روز رسانی تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

بیانیه دوم شورای هماهنگی درخصوص به روز رسانی تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

انقلاب سال1114ش/1736م مردمان ایران برعلیه سیستم حکومتی «مرید ومرشدی»( امام و امتی) طریقت صفویه که با برگزاری کنگره صدهزار نفری در دشت مغان به ثمر رسید ، 60 سال بعد توسط آقامحمد خان قاجار به شکست کشیده شد.
انقلاب 1285ش/1906 مردمان ایران که سیستم حکومتی کشوررا مدرن نمود ودرنتیجه ایران صاحب قانون اساسی ومجلس گردید تا بجای فرمانهای شاه، مصوبات برگزیدگان مردم قانون شود، 14سال بعد توسط بنیانگذار رژیم دیکتاتوری پهلوی به شکست کشیده شد.
پیروزی مردمان ایران درسرنگونی رژیم دیکتاتوری شرایط دموکراتیکی را بوجود آورد وتشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن با هدف تلاش وکوششهای سازمانیافته ومدنی دراه تحقق آمال وآرزوهایی که در روند انقلاب بهمن1357/ 1979 بحالت شعار سر داده شده بود، بنیانگذاری شد.

درسال 1362/1983فعالین فرهنگی وسیاسی مردم ترکمن ایران براثر غالب شدن شرایط دیکتاتوری خفقان آور روی بمهاجرت آوردند تا فعالیت درراه اهداف خود را درجوار نیروهای دمکرات و انقلابی کشوردرخارج ادامه دهند. ولی در زمستان1363 بدنبال حذف شعار خودمختاری درنشریه کانون بنام «ایل گویجی»، در راه بازسازی و تدقیق مناسبات پرداختند. ولی وقتی توطئه برعلیه طرف داران خودمختاری درخرداد1365/1986 وارد مرحله جدیدی گردید، هیأت بازسازی هم ترمیم یافت و فعال شد.

با گسترش مهاجرت به اُروپا درسال 1366/1987 جامعه ترکمن درشهر برلین غربی نیز شکل گرفت. هیات بازسازی با تکیه به امکانات آنها موفق به برگزاری کنفرانسی برای بازسازی دموکراتیک کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن درشهر برلین غربی( اردیبشت 1368/1989) گردید وشورای هماهنگی بطور دموکراتیک وبا اعمال خرد جمعی انتخاب شد. شورای هماهنگی درآغاز کار با ضرورت ترجمه نام کانون مواجه گردیده ودرپاسخ به این ضرورت اجتناب ناپذیر بطور یکدست با ترجمه واژه ی «کانون» به واژه «اورگانی زئی شن» بمعنی «سازمان» موافقت شد بطوریکه شورای هماهنگی حتی با یک مخالف ازبدنه تشکیلات نیز مواجه نگردید. با قرار شورای هماهنگی واحدهای کانون دربرلین، آشغابات وگوته بورگ سوئد شکل گرفت. درنتیجه ضمن بکار بردن واژه «کانون» درنام فارسی تشکل فرهنگی وسیاسی ترکمنهای ایران، بکاربردن واژه های » قوراما» ، «آرگانیزاتسیا» ،»اورگانی زاتسیون» و»اورگانی زئیشن» درموارد ضروری بکارگرفته شد و عادی گردید.

زمان آغاز فاز اصلی مرحله آداپتاسیون( سازگاری و سازش) درمهاجرت که با ترک اردوگاه واستقرار درواحد مسکونی درکنار شهروندان شروع می شود، درکشورهای مختلف اروپایی متفاوت بود وکشور آلمان فدرال بلحاظ طی شدن مرحله مذکور بعلت آغاز وحدت دونیمه ی شرقی وغربی ویژه گیهای خود را داشت. با تمام این احوال بتدریج بخشی از نیروهای ترکمن درکنار نیروهای متعلق به ملیت های تحت ستم مضاعف ایران قرارگرفته درجنبش همبستگی آنها نقش قابل توجه ای داشتند. آنها قبل از فراروئی جنبش همبستگی مذکور به «کنگره ملیت های ایران فدرال» که ائتلاف کنفدراتیوی ازتشکلهای متعلق بملیتها بود، توانستند «سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن» را تشکیل داده دربنیانگذاری آن شرکت فعالی داشته باشند. تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن در سال 2010 به ائتلاف نامبرده پیوست وبه بهمکاری خود برای فراروئی اتحاد نیروهای آحاد مختلف ایران به اتحادی گسترده درراه دموکراسی وحقوق بشر را همچنان ادامه میدهد.

در دوره مهاجرت دوم متناسب با گسترش بهره گیری بشریت از امکانات تکنولوژی جدیدی چون فاکس، کامپیوترشخصی سپس اینترنئت وغیره که همچنان بسرعت رو به گسترش است، تغییر و تحولات اجتماعی نیز سرعت گرفت و ضرورت «به روز» شدنها را اجتناب ناپذیر نمود. درپاسخ بدین مطالبه زمان، درآزرماه 1393 برابربا دسامبر2014 شورای هماهنگی طی بیانیه ای با عنوان «بیانیه ی به روز رسانی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن» اعلام کرد «کانون در راه انطباق با وضعیت جدید جهان در عصر جهانی شدن ازجنبه ی ابراز وجود وبیان پای بندی به تلاش در راه رفع انواع نابرابریها ونیز در دفاع از مطالبه حقوق پایمال شدۀ مردمان ایران ازجمله ترکمن ها دارای نشانی سه رنگ می شود». درپاراگراف دیگری از بیانیه مقرراتی را درچگونگی ارتقای اعضا به ارگان عالی یعنی شورای هماهنگی را پیش کشید و اعلام نمود «شورای هماهنگی با درنظرگرفتن تداوم روزافزون دگرگونیها درعصر گلوبالیزاسیون وگذر تعداد قابل توجهی ازافراد جوامع مهاجر ترکمن به مرحله انتگراسیون وگسترش مناسبات در دنیای مجازی، مرحله کنونی را فاز دوم دوره مهاجرت درعصر جهانی شدن تشخیص داد ودرراه انطباق خلاق با شرایط و مطالبات زمان تصمیم گرفت ترکیب شورای هماهنگی تنها متشکل از نمایندگان واحدها نباشد. …».

اینک بیش از یکسال ونیم است که شورای هماهنگی سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن موفق به راه اندازی وئب سایتی به آدرس ilguji.org برای نشریه «ایل گویجی» گردید ونشریه قبلی شورای هماهنگی به آدرس kanuntribun.blogspot.com با مجموعه ای ازاسناد مهم تشکیلاتی به حالت آرشیو درپیوند با سایت قرارگرفت. دراین مدت بدنبال امضای قرارداد فرجام ضرورت تلاش برای اتحاد نیروها در راه دموکراسی وحقوق بشر بمطالبه روز تبدیل شد. دراین مدت بدنبال امضای قرارداد فرجام ضرورت تلاش برای اتحاد نیروها در راه دموکراسی وحقوق بشر بمطالبه روز تبدیل شد. ولی هرپیشروی در رابطه با پاسخ باین مطالبه زمان، شورای هماهنگی را بنابه تجربه ی زمان اولین بار قرارگرفتن نام کانون درلیست تشکلهای عضو «کنگره ملیتهای ایران فدرال»، دربرابر ضرورت تداوم بروز رسانی تا حد شامل نام فارسی تشکیلات قرار می داد. بنابراین شورای هماهنگی افزوده شدن خود بخودی ضرورت یاد شده برآنچه که تا کنون دربالا ودربیانیه قبلی هم مطرح شده بود را درنظر گرفته، بروز رسانی نام تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن را ضرورتی اجتناب ناپذیر تشخیص داد و پذیرفت نام فارسی نیز همانند نام ترجمه شده اش Cultural and Political Orgaization of the Turkmen People in Iran به»سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن» تغییر یابد.
در رابطه با این تغییرو تحول نمی توان به واژه «مردم» بعنوان معنی واژه ی»خلق» که نام فارسی را می تواند بصورت «سازمان فرهنگی وسیاسی مردم ترکمن ایران» تغییر دهد بی توجه شد. البته ازنظر شورای هماهنگی کسی مجبور نیست از واژه های»تشکل»، «سازمان» و»کانون» تنها یکی را استفاده نماید. برای اینکه تشکل فرهنگی وسیاسی ترکمنهای ایران چون درحفظ دستاوردهای دموکراتیک انقلاب بهمن1357 توانست نقش قابل توجهی درکنار نیروهای انقلابی کشور داشته باشد بدینجهت ازجانب بسیاری از نیروهای خلق ترکمن همیشه فراتر از یک » کانون» معمولی دیده شده است.%
شورای هماهنگی سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن
جولای 2017/ مرداد 1396

8 پاسخ to “بیانیه ی دوم به روز رسانی تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن”

 1. خانلار خان Says:

  پیروان راه شهید ارازی من هم بعنوان پیرو جنیدخان و عثمان اخون با فعال سیاسی مستقل و ملیتچی ترکمن مشکل ندارم.
  خلاصه اول و اخر حرف شما این بود. که با کانون دنبالچه اکثریت مشکل دارید.

 2. turkmentalk Says:

  به اطلاع خوانندگان محترم ميرسانيم كه » گؤن خان » و » بگلربگي » و » پیروان راه شهید ارازی » هر سه از طرف يكنفر نوشته شده است.
  چه بهتر خواهد بود كه حداقل در يك اسم مستعار بمانيد تا پاسخ و نظرات ارائه شده از اعتبار خود برخوردار گردند.

 3. گؤن خان Says:

  فریدون! اشتباده نکن– بگربگی و خانلار خانی عناوینی بودند که جامعه را رهبری کردند– عناوین و القاب دولتی بودند که نصیب هرکسی نمیشد.

 4. پیروان راه شهید ارازی Says:

  خانلار خان/خانی!
  دو سه دهه پیش شخصی بنام ا.م با نوشتن مقاله «کانون آن مرحوم بزرگوار» خواستار دفن کانون شد… ولی زهی خیال باطل– بقول معروف کور خوند…حالا شما معتقدید کانون از رده خارج شده است… خوب قبول– چی بجاش آوردین.. چی خلق کردین….چه تشکلی بجای کانون خواستار مدافع راستین حقوق پایمال شده ملت تورکمن است؟ البته منظورم کانون دنبالچه اکثریتی نیست– منظورم کانون مستقل از از فدائیان اکثریت می باشد.
  در ترمینولوژی سیاسی حوزه ایران- خلق و ملت دارای مفاهیم جداگانه ای هستند. خلق اصطلاحی بود و هست برای ملت تحت ستم ایران- ستم مضاعف. ستم چندگانه .. مبارزین چپ معمولا برای رهایی این قشر از مردم تحت ستم در جای جای ایران رزمیندند و جان دادند و برای این بود که فعالین کانون عنوان خلق را پسوند تشکل سیاسی خویش قرار دادند. بمرور زمان اینک کانون سعی بر این دارد که بجای ترمین خلق تورکمن از عنوان ملت تورکمن استفاده کند…کانون فرهنگی- سیاسی در تمامی مقالات تئوریکی اش بجای خلق از عنوان ملت استفاده می کند– تازه آن هم مهم نیست خلق باشد یا ملت– مهم پایبندی به آرمان ملت/خلق تورکمن است.
  شعار خودمختاری و خودگردانی استانی متعلق به کانون اکثریتی از رده خارج است، کانون مستقل همیشه شعار فدرالیسم را سرلوحه مبارزات خویش قرار داده و برای آن هدف مبارزه میکند.

 5. fereydoon diyeji 007 Says:

  khanlar khan ya begler beg,yaani khodbozorgbini

 6. خانلار خان Says:

  کانون از رده خارج و جوابگوی خواسته های امروز ترکمنها نیست.
  ۱-فعالین ترکمن را ملت میدانند. اما کانون خلق میداند
  ۲- شعار امروز فدرالیسم است. اما کانون خودمختاری یا خودگرانی استانی را طلب میکند.

 7. fereydoon diyeji 007 Says:

  hala esmetan chist,tashakol ya sazeman

 8. بگلربگی Says:

  نوشتید: در زمستان1363 بدنبال حذف شعار خودمختاری درنشریه کانون بنام «ایل گویجی»، -سئوال اول- آیا سازمان فدائیان اکثریت مخالف طرح شعار خودمختاری تورکمنها بود یا گردانندگان تورکمن نشریه ایل گویجی؟ لطفا این مسئله را کمی بیشتر توضیح بدهید.
  دوم: آیا ایجاد تشکل هایی مانند «سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن» در آن برهه درهم شکستن صف کانون محسوب نمی گشت و نمی گردد؟
  سوم: آیا کانون با سابقه چهل ساله و با پرستیژی بالا در صف جنبش ملی- دمکراتیک خلقهای ایران، بقول نویسنده این نوشتار – همانگونه که قبلا به تشکیلات اکثریت شیرجه رفت، به کنگره هم بدون درنظرداشت موضع سیاسی خود، بدون هیچگونه اعلامیه ای و اعلانی صرف خواست یکی دو نفر، به تشکیلات کنگره شیرجه زد؟
  چهارم: آیا کانون با آن اساسنامه روشن و واضح خود می تواند در کنگره ای عضو شود که رهبران آن اینک آبشخور رژیم سعودی شده است؟
  پنجم: چرا کانون در متحد کردن صفوف تورکمن های متشکل در واحدهای کوچک نظیر سازمان دفاع و غیره… اقدام عملی و یا تئوریکی نمی کند؟
  و سئوالهای دیگری نیز هست که فعلا به این بسنده کرده منتظر جواب دادن تان می مانم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: