شخصيت شيرلى توماج خدشه ناپذير است

جوما بورش

عباس هاشمى، عضو كميته مركزى و مسئول شاخه نظامى چريك هاى فدائى آنزمان، در مقاله اى تحت عنوان: » بياد توماج و ياران مقتول تركمن صحرا! در عشق خانقاه و خرابات، فرق نيست! «، در لفافه تمجيد از شيرلى، اسطوره توماج را به عمد يا به سهو زير علامت سئوال برده است. اين فرد براى نخستين بار نيست كه به شخصيت ها و پديده هاى گنبد در آن سال چنين رندانه برخورد مى كند. او چند سال پيش نيز دست به تحريف واقعيات زده و مدعى عملياتى شده بود كه در آنها ابدا مشاركت نداشت.
عباس هاشمى در اين مقاله اظهاراتى را به شيرلى توماج نسبت داده كه در صحت آن جاى ترديد جدى وجود دارد. با شناختى كه من، دوستان نزديك و ديگران از توماج داريم، او از شخصيتى كه عباس هاشمى توصيفش را كرده است، فرسنگ ها فاصله دارد. نه فقط شيرلى توماج، بلكه هيچ تركمنى در دايره و محيط او و در جامعه آنروزى تركمن، محال است كه پيشنهاد ازدواج يك دختر تركمن با يك غير تركمن را بدهد، و مزيد بر آن بعنوان واسط ازدواج وارد ميدان شود. در عرف تركمن ها چنين اقدامى نه فقط نا متعارف ، كه ناپسنديده نيز هست. شيرلى توماج هرچند رابطه نزديكى با چريك ها داشت و با آنان در سطح تركمن صحرا بطور گسترده همكارى كرد، ليكن او قبل از هر چيز يك تركمن اصيل و پايبند به تمامى آداب و سنن خلق خويش بود. شيوه زندگى، رفتار اجتماعى و در نهايت فداكارى او در راه رسيدن به آرمان هاى تركمن ها خصائل والاى انسانى او را به اثبات مى رساند.
عباس هاشمى در ادامه ادعا هايش از قول شيرلى توماج مى نويسد: » تو خودت حتما میدانی که ترکمن ها همه، سازمان فدایی و ترا میشناسند و خودشان را هوادار سازمان میدانند. »
برخلاف اين مدعا بايد گفت كه نه تنها همه تركمن ها، بلكه همه هوادران تركمن چريك ها نيز عباس هاشمى را نمى شناختند و از وجود او هم ابدا اطلاعى نداشتند. مردم تركمن هرگز هوادار چريك ها نبوده و حتى به حضور آنان در منطقه نيز به ديده ترديد و سوء ظن نگاه ميكردند و شيرلى توماج هم به اين امر كاملن واقف بود. بنا بر اين بعيد بنظر ميرسد كه توماج عليرغم اين واقعيت چنين اظهاراتى را در برابر عباس هاشمى كرده باشد.
عباس هاشمى در آغاز مقاله خود مى نويسد: » تازه جنگ اول در ترکمن صحرا تمام شده بود و «ستاد خلق ترکمن» را که مدت کوتاهی تصرف کرده بودند باز پس گرفته بودیم .»
در اينجا نيز بايد با صراحت تمام اعلام كرد كه عباس هاشمى از بدو شروع جنگ تا اتمام آن غيبش زده بود و هيچنوع مشاركتى در جنگ و يا حضورى در صحنه آن نداشت و در طول جنگ هم مهمان كميته انقلاب پاسداران بود. از اينرو او نميتواند ادعا كند كه » ستاد خلق تركمن را باز پس گرفته بوديم. » ستاد مركزى شورا ها سه روز بود كه در تصرف كامل پاسداران قرار داشت و اين امر براى تركمن ها شكست بزرگى محسوب شده و عرق ملى آنها را جريحه دار كرده بود. از آنجا كه تا كنون هيچنوع تدبيرى در باب رهائى ستاد انديشه نشده و هيچنوع اقدامى نيز در اين رابطه صورت نگرفته بود، سه تن از جوانان تركمن بندر تركمن، خود رأسن، بدون اينكه هيچ احدى را در جريان نقشه آزاد سازى ستاد خود بگذارند، وارد عمل شدند. در سومين روز اشغال ستاد مركزى شورا ها، هنكاميكه آفتاب غروب كرده و سايه تاريكى همه جا را فرا كرفته بود، اين سه جوان پاكباخته از درون باغ ملى، از طرف ضلع جنوبى آن، به سوى ستاد شروع به پيشروى كردند. در رأس اين گروه چارى قرار داشت و دو همرزم ديگر پشت سر او در يك خط در حال حركت بودند. وقتى كه آنها حدودن نيمه اول راه را پشت سر گذاشته و به تير رس پاسداران رسيده بودند، نفر دوم در يك لحظه جلو زده و در رأس گروه قرار گرفت. در جواب چارى كه معنى اين حركت چيست، او جواب داد: امثال من در ميان تركمن ها زيادند، ولى ما يك چارى بيشتر نداريم! اين جوان غيور و فداكار خود را سپر بلاى همرزمان خود كرده و آماده بود كه هر آن مورد اصابت نخستين گلوله پاسداران قرار گيرد. آن شب ستاد مركزى شورا ها به همت اين سه نفر آزاد شد و عباس هاشمى و ديگر رفقاى چريك او حتى روحشان نيز از اين جريان خبر نداشتند. آن جوان فداكار تركمن كه خود را جلو انداخته بود، اكنون در قاره آمريكا، ديگرى در قاره اروپا و سومى در وطن خود ايران سكونت دارد. در ضمن شايان ذكر است كه اين سه جوان نه فقط هيچگونه سمپاتى نسبت به چريك ها نداشتند، بلكه در صف مخالفين آگاه و اقناعى آنان نيز قرار داشتند.
در مقابل رزمندگان صادق و مستقل تركمن، تركمن هايى نيز بودند كه از هوادران دو آتشه چريك ها بشمار ميرفتند. اينان ظاهرن چنان شيفته رهبرى چريك ها بودند كه لحظه اى خود را از آنان جدا نكرده و مطيعانه و بدون چون و چرا فرمان هاى آنان را اجرائى ميكردند. يكى از اين افراد كه جزو فعالين نيز محسوب ميشد، در ايام جنگ، روزى كه پاسداران، مجهز به نفر بر و سلاح هاى نسبتن سنگين، به مركز فرماندهى تركمن ها حمله ور شدند، اسلحه خود را زير اوركتش مخفى نموده و ميدان مبارزه را بسرعت ترك كرد! باز همين شخص، موقعى كه بعد از اتمام جنگ دستگير شده بود، همه فعالين تركمن را لو داد. مزيد بر آن، او در خودروى كميته انقلاب بهمراه باسداران در خيابانهاى گنبد گشت ميزد و رزمندگان تركمن را شناسائى ميكرد. اكنون اين فرد در يكى از كشور هاى اسكانديناوى اقامت دارد.
براى داشتن شناخت بيشترى از شخصيت عباس هاشمى، بجاست كه در اينجا بخشى از مقاله چارى كه در سال ١٣٨٥ در باره او نوشته شده ، نقل شود:

» آقاى عباس هاشمى در نقد كتاب „ سفر با بال هاى آرزو „ ى نقى حميديان، مطالبى را در نشريه آرش نوشته و در اين رابطه نيز گوشه اى از خاطرات خويش در گنبد را بقلم آورده است. وجه مشخصه اين نوشته بجاى تشريح امانت دارانه سير حوادث، دادن نقش كليدى به خود نويسنده در بطن اين حوادث و خودستائى بهت آور ايشان است. براى جلو گيرى از تحريف وقايع گنبد، دادن توضيح كوتاهى در اين رابطه را بعنوان شاهد قضايا ضرورى ميدانم.
من با آقاى هاشمى اواخر سال ١٣٥٧ در بندر تركمن آشنا شدم. ايشان بهمراه چند نفر از رهبرى چريكها ( اگر اشتباه نكنم آقاى نقى حميديان نيز همراه آنان بود) چند روزى مهمان من بودند و برخلاف ادعاى ايشان كه در اتاقهاى سرد و بى فرش بسر ميبردند، حداقل در مدت اقامتشان در بندر تركمن، اتاق پذيرائى بزرك، گرم و مفروش با قالى هاى اصيل تركمنى در اختيار داشتند. نا گفته نماند كه سر سفره صبحانه نيز هر روز خاويار تازه آماده بود؛ البته يكى از رفقاى آقاى هاشمى بدليل ديدگاه چريكى و قيود ايدئولوژيكى از سرو خاويار شديدا امتناع ميكرد.
حدود يك ماه و نيم بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، يعنى ششم فروردين ١٣٥٨، در ميتينگى كه در باغ ملى گنبد برپا شده بود، آقاى هاشمى و من نيز حضور داشتيم. چند روزى بود كه جو سياسى در تركمنصحرا و خاصه در گنبد بشدت متشنج بود. يك روز قبل از برگزارى ميتينگ، پاسداران گنبد يك جوان بيگناه تركمن را بقتل رسانده بودند.
وظيفه ما سازماندهى تداركات امنيتى ميتينگ و در شرايط اضطرارى دفاع از جان شركت كنندگان در آن بود، زيرا احتمال حمله مسلحانه پاسداران به ميتينگ وجود داشت. مسئوليت سياسى و نظامى تداركات امنيتى ما را كه گروه بزرگى از جوانان مسلح تركمن در آن شركت داشتند، آقاى عباس هاشمى بعهده داشت. طبق قرار قبلى، در صورت وقوع حادثه اى آقاى هاشمى و من كه در گوشه جنوب غربى باغ ملى ناظر اوضاع بوديم، مى بايست تصميمات ضرورى را ميگرفتيم و الزاما وارد عمل نيز ميشديم.
ديرى نپائيد كه حمله مسلحانه پاسداران گنبد به شركت كنندگان ميتينگ آغاز شد. آقاى عباس هاشمى كه اكنون عملا نقش سردار ميدان جنگ را بر عهده داشت، روحيه خود را باخته و بدون اينكه حتى يك كلمه با من صحبت و يا مشورت كند، ميدان را خالى كرد و ما تركمن ها را در مقابل موج عظيم پاسداران تنها گذاشت. در اين رابطه خود آقاى هاشمى نيز اعتراف كرده و نوشته بود كه او فورا به «ستاد» رفته بود تا تهران را در جريان اين هجوم قرار دهد.
بهر طريق ايشان با شروع جنگ، بدون آنكه حتى يك تير هم در دفاع از تركمن ها شليك بكنند، رفتند و تا پايان جنگ هم برنگشتند. »

بنابر اين، با در نظر گرفتن گوشه اى از كارنامه عباس هاشمى و با وقوف كامل به شخصيت بارز شيرلى توماج، مى توان از اين نقطه نظر حركت كرد كه اظهاراتى را كه ايشان به توماج نسبت داده اند، جعلى بوده و او يكبار ديگر خلاف واقع سخن گفته است.

جوما بورش
٦ مارس ٢٠١٩
كلن

6 پاسخ to “شخصيت شيرلى توماج خدشه ناپذير است”

 1. fereydoon diyeji 007 Says:

  reshid aga.armangiz

 2. ناشناس Says:

  مانیفست ما از راه سوم : نه توده و نه اکثریت است.
  منظور از راه سوم، حزب میهنی ترکمن است.
  ضمن اینکه سوسیالیسم و اسلام وجه های مشترک زیادی دارند.
  راه سوم، راه بومی سوسیالیسم و راه فرا بومی اسلام است.

 3. turkmentalk Says:

  با عرض پوزش نوشته آقای ت. آتابای بدلیل کاربرد الفاظی غیرسازنده و ناشایست از نشر باز نگه داشته شده است.

 4. جوما Says:

  انسانها ميتوانند تعلقات ايدئولوژيكى و گرايشات سياسى متفاوتى داشته باشند،؛ ولى آنچه كه حائز اهميت است، خصائل انسانى اى كه اينان دارند و اهداف مردمى اى كه اينان تعقيب ميكنند ، ميباشد.

 5. fereydoon diyeji 007 Says:

  shahid tumaj ham marxist bud ham melli,wey baraye türkmenha mobarezeh mikard

 6. راه سوم Says:

  توماچ یک ملی گرا با احساسات میهن پرستانه ترکمنصحرا نبود. بلکه یک کمونیست بود.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: