با شیوع کرونا، بازار تئوری‌های توطئه نیز گرم شده‌است. تئوری پردازان، در ابتدا، طراحی این ویروس را کار آمریکا برای ضربه زدن به چین معرفی کردند. اما به تدریج که آمریکا گرفتار شد، متوجه شدند که راه را به خطا رفته‌اند؛ و البته بدون هیچ توضیحی، یکباره به این نتیجه رسیدند که این کار چین بوده‌است. والبته اخیراً عده ای دنبال روسیه رفته‌اند.

در واقع، رشد سریع کرونا و تغییر و تحولات آن، به وضوح ناکارآمدی و بی فایده بودن این تئوری‌ها را عیان کرد. کرونا با تئوری‌های توطئه همان کاری را کرد که با مقوله طب سنتی و طب اسلامی کرد. اما سئوالی که می‌ماند این است که چرا تئوری‌های توطئه این میزان جاذبه و اقبال دارند؟